Evaluatie bijeenkomst op 9 november 2021
Nieuws
Nieuwsbericht ASD
Nieuws

Op dinsdag 9 november 2021 vervalt de reguliere vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze wordt vervangen door een (besloten) evaluatie bijeenkomst. Aan de hand van een groot aantal

vragen zal er o.l.v. een adviseur | trainer gediscussieerd worden over het functioneren van de ASD het afgelopen jaar.

De bijeenkomst start om 18.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd.

De uitkomsten zullen t.z.t. gedeeld worden middels een Infopgraphic, die ook hier (website)

gepubliceerd zal worden.

Vergadering ASD d.d. 12 oktober 2021
Nieuws, Vergaderingen - verslag

Adviezen – De reacties van het college van B&W n.a.v. de adviezen van de ASD inzake de Woonvisie en Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang waren zeer positief. De door de ASD opgemerkte punten werden erkend en zullen meegenomen worden in de uitvoering.

Toegankelijkheid gebouwen, openbare ruimte en vervoer – In het VN verdrag voor rechten van personen met een handicap is vastgelegd dat openbare ruimten, gebouwen en vervoer voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De Gemeente Zoetermeer hanteert vrijwillig de standaard die hiervoor is ontwikkeld.

Wet Inburgering 2022 – Hierover is regelmatig contact tussen ambtenaren en ASD. Expats spreken vaak uitsluitend Engels en kunnen zich hiermee handhaven in de Nederlandse samenleving. De leden van de ASD vragen zich af waarom asielzoekers altijd Nederlands moeten leren.

Overleg met Wethouder – Tijdens dit overleg was de komst van een tijdelijke locatie van het COA in Zoetermeer onderwerp van gesprek. De informatiebijeenkomst die werd georganiseerd was goed bezocht. Aanwezigen vroegen met name aandacht voor de veiligheid.

Nieuwsbericht ASD
Nieuws

Dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur was er sinds een jaar weer een vergadering van de ASD in het Stadhuis van Zoetermeer. Het merendeel van de leden was daarbij fysiek aanwezig. Het verslag van deze bijeenkomst volgt z.s.m.

Nieuwsbericht ASD
Nieuws, Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur zal de ASD Zoetermeer weer voor het eerst fysiek vergaderen in de Raadzaal van het Stadhuis, Frankrijklaan 6, Zoetermeer. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: Armoedebeleid, Inburgeringswet 2022, vestiging opvangcentrum COA in Zoetermeer en ontwikkelingen rondom Lange Land Ziekenhuis. Van deze bijeenkomst zal eind volgende week een kort verslag gepubliceerd worden op deze pagina.

Vergadering 31 augustus 2021
Nieuws, Vergaderingen - verslag

Nieuwsbericht ASD: Vergadering 31 augustus 2021

Nieuwe leden

Per 1 augustus 2021 is de ASD uitgebreid, en bestaat nu uit 11 leden.

Adviezen

De ASD heeft twee adviezen overgelegd aan het College van B&W; een advies m.b.t. de Woonzorgvisie een een advies m.b.t. Regio visie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het gaat om twee zeer complete adviezen waarin alle facetten van de problematiek zeer uitgebreid worden belicht en besproken.

Wet Inburgering 2022

De ASD heeft een presentatie gehad over dit onderwerp. Afgesproken is dat 1 van de leden van de ASD contactpersoon zal zijn en de overige leden van de ASD op de hoogte zal houden van alle ontwikkelingen aangaande dit onderwerp.

Themabijeenkomst Sociaal Domein

De nieuwe accounthouder ASD en de secretaris ASD hebben binnenkort overleg over de themabijeenkomst voor de medewerkers van de afdeling Sociaal Domein en leden van de ASD. Deze themabijeenkomst zal worden gehouden in november 2021.

Zoetermeer voor Elkaar

Op 10 juni 2021 was er een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waarin werd verteld over bestaande subsidieregelingen. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in Zoetermeer ga dan naar https://www.zoetermeervoorelkaar.nl/

Zoetermeer voor Elkaar

De volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 12 oktober 2021 en zal naar alle waarschijnlijkheid gehouden worden in het Stadhuis van Zoetermeer. Meer informatie volgt t.z.t.

Nieuwsbericht ASD
Nieuws, Vergaderingen - agenda

De volgende vergadering van de ASD staat al gepland op dinsdag 31 augustus 2021. De vergadering is 14 dagen vervroegd in verband met gevraagde adviezen omtrent de Woonzorgvisie en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De agenda voor deze vergadering volgt uiterlijk in week 34.

Vergadering 8 juni 2021
Nieuws, Vergaderingen - verslag

Nieuwsbericht ASD: vergadering 8 juni 2021

Woonzorgvisie

De huidige trend is zelfstandig wonen met passende zorg aan huis. Dat geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor mensen met een andere zorg indicatie. Er wordt gekeken naar de behoefte en leefbaarheid per wijk. In de volgende vergadering zal dit onderwerp opnieuw aan de orde komen.

Regeling Huishoudelijke Hulp

Omdat de kosten van huishoudelijke hulp zijn gestegen van 7,5 naar 12 miljoen en ook de vergrijzing verder toeneemt wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Daarom is de pilot “Powerfull ageing” gestart; mensen op leeftijd meer zelfredzaam maken middels sport. De eerste afspraken zijn gemaakt. Ook wordt er gekeken naar innovatieve ideeën zoals de inzet van stof robots of het gebruik van stagiaires. Daarnaast zijn de beleidsregels WMO geactualiseerd a.d.h.v. het protocol van de Gemeente Utrecht. De ASD zal nog reageren. Daarbij zal er speciaal aandacht zijn voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers en de scherpe tarieven.

Regiovisie beschermd wonen

Als het gaat om beschermd wonen zullen mensen niet meer verhuizen naar andere Gemeenten maar zal er thuis zorg geregeld worden, 24 uur per dag zal er ambulante hulp beschikbaar zijn. De ASD zal op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen.

Eten & Ontmoeten

Door de vergrijzing, individualisering en extra muralisering van de zorg is de ontsluiting van de sociale eetvoorzieningen een belangrijk middel om de sociale infrastructuur te versterken. Door wijkgericht te werken zal, hopelijk, de maatschappelijke participatie toenemen. Daardoor zal ook de fysieke en mentale gezondheid van inwoners verbeteren. De ASD zal de concept versie van de adviesaanvraag in de vergadering op 14 september 2021 bespreken en de definitieve adviesaanvraag wordt in oktober november verwacht.

Nieuwe leden

De ASD wordt uitgebreid met twee nieuwe leden. Hierover meer informatie in het volgende Nieuwsbericht ASD.

De volgende vergadering van de ASD staat, i.v.m. het zomerreces, gepland op dinsdag 14 september 2021, naar alle waarschijnlijk niet online maar op het Stadhuis.

Voor nu een fijne zomer (vakantie)!

Vergadering ASD, 8 juni 2021 om 20.00 uur
Vergaderingen - agenda

De volgende vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein staat gepland op dinsdag 8 juni 2021, vanaf 20.00 uur. U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl Welkom!

Nieuwsbericht ASD
Nieuws, Vergaderingen - verslag

Vergadering 11 mei 2021

Zorg en Welzijn De Gemeente Zoetermeer en een aantal professionele organisaties gaan samenwerken om de zorg en welzijn voor inwoners te verbeteren, dichtbij huis te organiseren en deze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De programma directeur strategie van de Reinier Haga Groep (bestuurlijke fusie van Hagaziekenhuis Den Haag, Reinier de Graaf, Delft en Voorburg en LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer)vertelde in de vergadering dat het belangrijk is dat Gemeente, Zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken, dat er een goed georganiseerde eerste lijn is, dat e.e.a. inzichtelijk en overzichtelijk is en dat men werkt volgens het zgn. “eigen regie” model. Ook is belangrijk dat er verbinding is tussen het medische en het sociale domein. Dat vergroot de mogelijkheden. Zoetermeer is een snelgroeiende en vergrijzende Gemeente en dat heeft consequenties voor de zorgvraag. Daartegenover staat dat het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg niet zal toenemen. Daarom is het streven dat mensen langer thuis blijven wonen en gaan zorg en welzijn meer regionaal georganiseerd worden. Daarnaast worden zorg op afstand en digitale zorg verder ontwikkelt. En dat alles, zoals eerder gesteld, om de kwaliteit van zorg te garanderen en dat zorg en welzijn betaalbaar blijft.

Project Zoetermeer inclusief; Zoetermeer, inclusieve en regenboogstad! Het is belangrijk dat er een breed gedragen intentie is om de inclusiviteit uit te dragen. Daarvoor worden ronde tafelgesprekken gevoerd en focusgroepen ingericht. Opvallend is dat er in Zoetermeer niet veel meldingen van discriminatie zijn. Daarom is bewustwording een belangrijk onderdeel. De ASD zal op termijn een advies uitbrengen over het totale project.

Armoedebeleid en TONK regeling Tot slot ging het in de vergadering op 11 mei 2021 ook nog over Armoedebeleid en de TONK regeling; de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK is een regeling om huishoudens die door Corona hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen te helpen. Op www.zoetermeer.nl/tonk staat de meest actuele informatie over deze regeling.

Nieuwsbericht ASD; TONK regeling
Nieuws, Vergaderingen - verslag

Tijdens de vergadering op 11 mei 2021 ging het onder meer over de TONK regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK is een regeling om huishoudens die door Corona hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen te helpen.
Op www.zoetermeer.nl/tonk staat de meest actuele informatie over deze regeling.

Een meer uitgebreid verslag van bovengenoemde vergadering volgt!

Volgende vergadering ASD op 11 mei 2021
Vergaderingen - agenda

De volgende vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein staat gepland op dinsdag 11 mei 2021, vanaf 20.00 uur. U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl Welkom!

Lente – appelbloesem
Nieuwsbericht ASD
Nieuws, Vergaderingen - verslag

Vergadering ASD d.d. 13 april 2021

In de vergadering op 13 april 2021 is de ASD aan de hand van een heldere power point presentatie meegenomen in het Traject Zoetermeer 2040, door Willem Crebolder.

Elizabeth Fanoiki, Susan Verlaat en Cyril Tholen hebben de leden van de ASD verteld over de Actieagenda Werk en schulden. Veel inwoners hebben op dit moment financiële tekorten vanwege corona. Met de inzet van een preventie medewerker tracht men erger te voorkomen. Er zou meer maatwerk moeten komen. Daarvoor is het “goede gesprek” noodzakelijk. Het blijft een zoektocht naar rechtvaardige verstrekking.

Binnen de regio Haaglanden wordt er momenteel gesproken over Armoedebeleid. In geval van verborgen armoede komt men niet in aanmerking van toeslagen. In de vergadering op 11 mei 2021 zal Annelie van Manen verder ingaan op het onderwerp.

Er wordt een nieuwe website ontwikkelt. Over de inhoud wordt binnenkort gesproken. Belangrijk is dat de nieuwe website eenvoudig toegankelijk is.

Tot slot, de volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 11 mei 2021 vanaf 20.00 uur

Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Volgende vergadering ASD op dinsdag 13 april 2021
Vergaderingen - agenda

De volgende vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein staat gepland op dinsdag 13 april 2021, vanaf 20.00 uur. De agenda volgt! U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl Welkom!

De ASD als verbindende schakel
Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein zorgt dat de inwoners van Zoetermeer worden gehoord. Dat het sociaal beleid past bij wat de inwoners nodig hebben. De ASD fungeert als verbindende schakel.

Er zijn diverse onderwerpen waar de ASD zich op dit moment mee bezig houdt. Onder meer armoede en schuldproblematiek. Maar ook wijk gericht werken en het project Zoetermeer 2040 zijn onderwerp van gesprek.

Verder heeft de ASD onlangs overleg gehad met de Toegankelijkheid Raad om te onderzoeken op welke terreinen men kan samenwerken. Dat krijgt zeker een vervolg.

De eerst volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 13 april 2021.


Online vergadering Adviesraad Sociaal Domein op 9 maart 2021
3 maart 2021
Vergaderingen - agenda

Heeft u interesse in (jeugd)zorg, wmo, participatie of een ander onderwerp uit het sociaal domein? Sluit dan aan bij de online openbare vergadering van de adviesraad sociaal domein. U bent van harte welkom om mee te praten. De volgende vergadering is op dinsdag 9 maart om 20.00 uur. Meld u aan via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl en u krijgt de link van de vergadering toegestuurd.

Agenda Vergadering 12 juni 2018
Vergaderingen - agenda

Hierbij de agenda voor de nieuwe vergadering op dinsdag 12 juni 2018 om 20:00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de commissiezaal in het stadhuis (naast de raadszaal).

Agenda-ASD-12Juni-2018-online

Verslag vergadering 8 mei 2018
Vergaderingen - verslag

Hierbij het verslag van de vorige vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 8 mei 2018.

Verslag-ASD-08-mei-2018-Online

Agenda vergadering 8 mei 2018
Vergaderingen - agenda

Hierbij de agenda voor de komende vergadering van 8 mei + verslag vorige vergadering en het stuk voor het opzetten van het cliëntenpanel

Klik -> Agenda vergadering ASD 8 mei 2018

Klik -> Verslag Adviesraad sociaal domein 10 apri 2018

Klik -> Projectformulier.Cliëntenpanel (002)

Verslag vergadering 10 april 2018
Vergaderingen - verslag

Hieronder is het verslag in te zien van de vergadering van 10 april jongstleden.

Verslag ASD vergadering 10-april-2018

Agenda vergadering 10 april 2018
Vergaderingen - agenda

Volgende week dinsdag 10 april gaan we weer vergaderen om 20:00 uur. Locatie:

Commissiezaal, stadhuis (naast raadzaal), via ingang Engelandlaan.

Hieronder de bijbehorende documenten:

Agenda ASD-10-04-10

Verslag Adviesraad sociaal domein 18-03-13

Reactie op reactie college op advies

Advies 18- 18+-1

Reactie college op advies-1

Verslag vergadering 13 maart 2018
Vergaderingen - verslag

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van 13 maart j.l. van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Verslag Vergadering ASD 13-03-2018

Overzicht van alle ondersteuners en organisaties in Zoetermeer
Nieuws

Via de website van de gemeente Zoetermeer kunt u het document Zoetermeer voor Minder 2.0 inzien, met onder andere alle ondersteuners en organisaties van Zoetermeer, inclusief alle adressen, telefoonnummers, etc.

-> Link naar de pagina van de gemeente Zoetermeer

Voor het gemak plaatsen we het hele document ook op onze site:

-> Brochure – Zoetermeer voor minder 2.0

Agenda vergadering 13 maart 2018
Vergaderingen - agenda

Locatie voor 13-3 – 20:00 uur:

Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer

Hieronder de bijbehorende stukken voor de komende vergadering.

0 Agenda

Actiepuntenlijst

Ingezonden stuk Mevrouw Van den Berg

Programma conferentie Koepel Adviesraden 6 april 2018

Verslag vergadering 13 02 2018

Verordening en regeling Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Nieuws

Er zijn 2 nieuwe officiële stukken opgeslagen via ‘documenten’ op deze website.

Zie:

Verordening en regeling ASD

Speerpunten 2018
Nieuws

De speerpunten voor de ASD Zoetermeer voor 2018:

ASDSpeerpunten2018

Agenda vergadering 13 februari 2018
Vergaderingen - agenda

Volgende week dinsdag 13 februari is het weer zover. Om 20:00 uur zal er worden vergaderd. Wederom in het Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer.

In de bijlage de agenda en alle ingekomen / bijbehorende stukken.

20180102 inlegvel brochure Partner in het Forum print

Advies 18- 18+

Agenda-ASD-13-2-2018

Rapportage ervaringsdeskundigheid

Rapportage Sociaal Domein

Uitgangspunten Inkoopstrategie 20-24_versie 17 januari 2018_2

Verslag-ASD-16-01-2018

Reactietermijn vacature verlengd!
Nieuws, Vacature

De reactietermijn voor de vacature voor een nieuw lid voor de Adviesraad Sociaal Domein is verlengd tot 19 februari. Reageren kan dus nog steeds!

In de bijlage vindt u de hele tekst:

Vacature Lid ASD Z’meer

Verslag Vergadering 16 januari 2018
Vergaderingen - verslag

Klik op de link:

Verslag 16 01 2018

Vacature Lid Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Nieuws, Vacature

Wegens wisselingen in de samenstelling van de huidige adviesraad zijn wij voor dit jaar op zoek naar nieuwe leden voor de portefeuille participatie binnen de adviesraad sociaal domein.

In de bijlage de uitgebreide vacaturetekst.

Vacature Lid ASD Zoetermeer

Vergaderdata 2018
Nieuws

De vergaderdata voor 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend:

Dag Maand
16 Januari
13 Februari
13 Maart
10 April
8 Mei
12 Juni
11 September
9 Oktober
13 November
11 December
Overhandiging advies 18- / 18+
Nieuws

Vanavond is tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer het eerste ongevraagde advies betreft de problematiek op het punt van 18- / 18+ (overgang van jeugd- naar reguliere volwassen zorg) overhandigd aan de gemeente Zoetermeer, vertegenwoordigd door wethouder Mw. Van Driel en wijkwethouder Mw. Vugs.

U kunt het advies vinden onder het kopje ‘Adviezen’.

 

 

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein
Nieuws

Op 4 december 2017 heeft onze voorzitter Paula Schaling van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer een toelichting gegeven op de verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein. Na kort overleg en akkoord van alle betrokken partijen binnen de commissie is besloten de verordening naar de raad te sturen als hamerstuk.

Nieuwe website live!
Nieuws

De site van Adviesraad Zoetermeer is live!