Informeel Advies | Gelijke onderwijskansen

Hoewel onderwijs niet direct onder het sociale domein valt heeft het wel veel raakvlakken. Daarom is er in het najaar 2018 een presentatie geweest in de adviesraad over de plannen rondom gelijke onderwijskansen. De ASD is toen gevraagd om in gesprek te gaan en mee te denken over een nadere uitwerking. Dat gesprek is in november 2018 geweest. Vervolgens hebben enkele ASD leden nog mee kunnen lezen met een concept versie van het beleidsplan. Helaas was er onvoldoende tijd om onze achterban goed te raadplegen. Toch hebben we in december informeel advies gegeven over het concept beleidsplan. Deze adviezen richten zich op het beter definiëren van de doelgroep en het bereik van de doelgroep in de afgelopen jaren, het verder concretiseren van het doel, het goed in kaart brengen van wat er al gedaan wordt, want volgens ons zijn er meer activiteiten al in gang gezet dan opgenomen waren in het beleidsdocument, zorg voor een goede afstemming tussen de beleidsterreinen, overzicht maken van (landelijke)subsidiemogelijkheden en fondsen, evaluatie moment vaststellen en betrek de doelgroep (ouders en professionals) bij de keuzes die je nog moet maken.

In februari heeft het college ingestemd met het raadsvoorstel gelijke onderwijskansen en het (VVE)peuteraanbod. Dit voorstel gaat alleen over het deel dat betrekking heeft op het OAB-beleid en het peuteraanbod en nie tover het deel dat betrekking heeft op gelijke kansen. De behandeling van de nota in de raad is gepland op 8 april 2019.

Meer weten? Neem contact op met Valesca Kuling en/of Wesley Kisters.