Vergadering 8 juni 2021

Nieuwsbericht ASD: vergadering 8 juni 2021

Woonzorgvisie

De huidige trend is zelfstandig wonen met passende zorg aan huis. Dat geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor mensen met een andere zorg indicatie. Er wordt gekeken naar de behoefte en leefbaarheid per wijk. In de volgende vergadering zal dit onderwerp opnieuw aan de orde komen.

Regeling Huishoudelijke Hulp

Omdat de kosten van huishoudelijke hulp zijn gestegen van 7,5 naar 12 miljoen en ook de vergrijzing verder toeneemt wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Daarom is de pilot “Powerfull ageing” gestart; mensen op leeftijd meer zelfredzaam maken middels sport. De eerste afspraken zijn gemaakt. Ook wordt er gekeken naar innovatieve ideeën zoals de inzet van stof robots of het gebruik van stagiaires. Daarnaast zijn de beleidsregels WMO geactualiseerd a.d.h.v. het protocol van de Gemeente Utrecht. De ASD zal nog reageren. Daarbij zal er speciaal aandacht zijn voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers en de scherpe tarieven.

Regiovisie beschermd wonen

Als het gaat om beschermd wonen zullen mensen niet meer verhuizen naar andere Gemeenten maar zal er thuis zorg geregeld worden, 24 uur per dag zal er ambulante hulp beschikbaar zijn. De ASD zal op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen.

Eten & Ontmoeten

Door de vergrijzing, individualisering en extra muralisering van de zorg is de ontsluiting van de sociale eetvoorzieningen een belangrijk middel om de sociale infrastructuur te versterken. Door wijkgericht te werken zal, hopelijk, de maatschappelijke participatie toenemen. Daardoor zal ook de fysieke en mentale gezondheid van inwoners verbeteren. De ASD zal de concept versie van de adviesaanvraag in de vergadering op 14 september 2021 bespreken en de definitieve adviesaanvraag wordt in oktober november verwacht.

Nieuwe leden

De ASD wordt uitgebreid met twee nieuwe leden. Hierover meer informatie in het volgende Nieuwsbericht ASD.

De volgende vergadering van de ASD staat, i.v.m. het zomerreces, gepland op dinsdag 14 september 2021, naar alle waarschijnlijk niet online maar op het Stadhuis.

Voor nu een fijne zomer (vakantie)!