Vergadering 10 januari 2023

Opening en Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD en de voorzitter van de Toegankelijkheid Raad van harte welkom.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 13 december 2022. Er wordt uitvoerig ingegaan op het ongevraagd advies Armoedebeleid. De ASD wil niet te lang wachten met een ongevraagd advies want het is nu actueel. Punten die in het advies meegenomen kunnen worden zijn de inkomensgrens, het fonds zoals dat in Coevorden is opgezet, de adviezen van de H10, bijstandsnorm 120% en ondernemers die nu de TOZO terug moeten betalen.

De leden van de ASD zijn van mening dat Zoetermeer nog meer lef moet tonen en concrete stappen moeten zetten. Daarbij wordt gerefereerd aan het verhaal over de energiearmoede in Zoetermeer, in het NRC van zaterdag 7 januari 2023, dat “energiefixers” bij inwoners langsgaan om advies te geven en energiebesparende klusjes te doen, zoals het installeren van douchetimers en het aanbrengen van tochtstrips bij voordeuren. Echte concrete acties in de wijk Palenstein. Ook aan crowdfunding wordt gedacht door de leden van de ASD. Twee leden van de ASD gaan zich hier over buigen en komen met een voorstel. Een voorstel dat alle wethouders aan zou moeten spreken. Het verslag wordt daarna goedgekeurd en vastgesteld.

Ingekomen stukken     

3.1 Presentatie Inzet: volgens de leden van de ASD een prima document.

Nationale Ombudsman en Zoetermeer
Voor de Ombudsman zijn drie punten bij overheden van groot belang:

1)De toegankelijkheid | bereikbaarheid, ook als het gaat om taal

2)Verantwoordelijkheid nemen

3)Persoonlijk contact

Elke Gemeente moet een Visie hebben als het gaat om de behandeling van klachten. Ook is belangrijk dat individuele klachten niet worden gepolitiseerd. Gekeken moet worden of er sprake is van een incident of patroon. Verder is het heel belangrijk hoe de Ombudsman zijn aanbevelingen formuleert. Dat zorgt dat de betrokkenen de aanbevelingen overnemen. Een aanbeveling van de ombudsman is niet bindend maar een advies. Voor overheden is het belangrijk alert te zijn op signalen dat iets niet goed gaat.

Alleenstaande ouders, ouderen, allochtonen en ondernemers weten de Ombudsman vaak niet goed te vinden. Om te achterhalen hoe dit komt doet de Ombudsman onderzoek. Hierover wordt gerapporteerd. Deze rapporten zijn openbaar en kunnen opgevraagd worden.

Verder komt er binnenkort ook een rapport over Participatie. Zodra dit beschikbaar is kan de ASD Zoetermeer dit opvragen. Graag komt de Ombudsman dan terug in een vergadering van de ASD om de inhoud van dit rapport toe te lichten. Om signalen op te halen gebruikt de Ombudsman ook intermediairs, zoals mantelzorgers, raadsadviseurs maar ook Adviesraden Sociaal Domein.

De Ombudsman vervolgt dat de Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet stelt onder andere voor om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Dit is een gezamenlijke opdracht voor het rijk, de uitvoeringsorganisaties en de medeoverheden. Hiervoor heeft het rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt. Voor gemeenten is per direct tot en met 2027 per jaar € 150 miljoen beschikbaar. De verwachting is dat de benodigde transitie in de dienstverlening niet in 2027 zal zijn voltooid. De VNG en het rijk hebben daarom afgesproken vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over de financiering voor de periode na 2027.  De Ombudsman zegt toe nog een brief te sturen met een nadere toelichting op de achtergrond en de beoogde bestedingsdoelen.

Rondvraag
De secretaris heeft de punten voor het Jaarverslag 2022 voor de vergadering van vandaag al rondgestuurd. Gevraagd wordt of iedereen schriftelijk feedback wil geven zodat het Jaarverslag 2022 in februari of maart afgerond kan worden.

Nieuwsberichten