Vergadering 10 mei 2022

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet niet alleen de leden van de ASD maar ook de toehoorders en gasten | insprekers van harte welkom.
Maaike Steijsiger stelt zich kort voor. Zij werkt sinds kort als ambtenaar bij de Gemeente Zoetermeer, in het Sociaal Domein, en voelt zich zeer betrokken bij de activiteiten van de Adviesraad omdat zij eerder lid is geweest van de ASD.
Zij wil graag periodiek een terugkoppeling geven van haar activiteiten.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 12 april 2022. Het verslag wordt zonder relevante op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
De ASD heeft een aantal vragen geformuleerd in het kader van een herindicatieprocedure WMO. Deze zijn inmiddels voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Verder zal de secretaris nog navraag doen over de lijst met punten die als leidraad zou kunnen dienen in het overleg tussen Gemeente en ASD.

Ingekomen stukken

3.1 de reservering van de vergadering op 14 juni zal vervroegd moeten worden.
3.2 Annemieke Zweers zal de ASD vertegenwoordigen bij de netwerkbijeenkomst Koplopers op 18 mei 2022 vanaf 14.30 uur.
3.3. Het advies aan de formateur in Delft is vergelijkbaar met het advies van de ASD Zoetermeer aan de formateur.
3.4 de brief “start vrijwilliger vergoeding” verdient niet de schoonheidsprijs als het gaat om duidelijkheid.

Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) en terugvordering Tijdelijke Overbruggings-regeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Elisabeth Fanoiki geeft aan de hand van een power point presentatie een terugkoppeling over de beleidsregels Bbz en terugvordering TOZO. Elisabeth benadrukt dat het gaat om beleidsregels in concept. De opmerkingen van de ASD zullen meegenomen worden in de definitieve versie die eind deze maand aan het College zal worden aangeboden.
Bij Bbz en TOZO gaat het om kredietregelingen, kredieten die worden verstrekt aan ondernemers.
Kredieten in het kader van de TOZO werden verstrekt in de corona periode. Het was een tijdelijke overbruggingsregeling die uiteindelijk 1,5 jaar heeft geduurd. In Zoetermeer hebben 208 ondernemers TOZO gebruikt gemaakt van deze regeling. Per 1 juli 2022 start de terugvordering als het gaat om de TOZO.
Het beleid rondom de Bbz wordt vanaf 2011 uitgevoerd door de Gemeente Rotterdam vanwege de expertise die de Gemeente Rotterdam heeft op dit gebied.
Rotterdam voert het Bbz beleid uit namens 16 Gemeenten.
Bbz is een vangnet voor gevestigde ondernemers maar is ook een start mogelijkheid voor nieuwe ondernemers, als re-integratie instrument: Zoete kruimels. Ook voor statushouders. De Gemeente gaat over tot terugvordering als niet meer kan worden voldaan aan terugbetalingsverplichting. Er kan in dringende gevallen worden afgezien van gehele of gedeeltelijke terugvordering. Calamiteiten kunnen zelfs leiden tot kwijtschelding. Er wordt ook gekeken naar het voortbestaan van een onderneming.
Elisabeth antwoordt desgevraagd dat de Gemeentevoorzieningen heeft in geval ondernemers niet kunnen terugbetalen. Belangrijk is dat mensen weer door kunnen gaan, continuïteit van een onderneming is belangrijk. Verder heeft de Gemeente Zoetermeer vanwege de TOZO weer intensiever en directer contact gekregen met de ondernemers in de Gemeente. Een mooie bijvangst.

Opvang Asielzoekers en vluchtelingen

Ellen Kremer geeft een toelichting op de stand van zaken en de ontwikkelingen die verwacht worden als het gaat om de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit de Oekraïne. Na de start van de oorlog op 24 februari kwamen al gauw de eerste vluchtelingen aan in de Veiligheidsregio Den Haag, waar Zoetermeer onder valt. Er waren 15000 plekken beschikbaar. Drie hotels werden bereid gevonden om vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Ook de kerken waren zeer actief en mensen konden geplaatst worden bij gast gezinnen. In Brede Water verblijven op dit moment nog honderd vluchtelingen.
De situatie bij de COA’s is niet goed. Er wordt op Gemeenten ook druk uitgeoefend om meer mensen op te vangen.
De leden van de ASD vragen wat de ASD zou kunnen doen, waar moet de ASD alert op zijn? Volgens Ellen is er nog steeds sprake van een crisissituatie. De coronacrisis is overgegaan op een crisis rondom de oorlog in de Oekraine. Het is belangrijk om alert te zijn bij het huidige aanbod van woonruimte. Dit is een positief element waar we op moeten blijven letten.

Terugkoppeling netwerkgesprekken

Hans en Jos geven een korte terugkoppeling van de netwerkgesprekken die onlangs zijn gevoerd met vertegenwoordigers van het Platform voor Gehandicapten Haaglanden, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Inzet en met de Cliëntenraad eerstelijns Gezondheidszorg. Het gesprek met de Cliëntenraad van het Lange Land Ziekenhuis is uitgesteld. Een nieuwe datum volgt.
Het is mooi dat de ASD op deze manier zijn adressenbestand en achterban uit kan breiden. Deze contacten kunnen geconsulteerd worden bij vraagstukken. Ook kunnen zij aangeven hoe de samenwerking met de Gemeente verloopt. Of subsidies voldoende zijn.
De ASD kan delen dat ze preventie belangrijk vindt en hoe problemen in de zorg door taakverbreding en bezuinigingen kunnen worden opgelost.

Rondvraag

Gelet op de tijd vervalt de voorbereiding van het gesprek met de wethouders op 14 juni. Dit zal nu worden gepland op 14 juni voorafgaande aan de vergadering.
Wellicht dat het openbare deel van de vergadering wat later begint.
Verder laten Hans en Mireille weten dat ze er op 14 juni niet bij zullen zijn vanwege vakantie.

Nieuwsberichten