Vergadering 12 oktober 2021

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering.
Dit is de eerste fysieke vergadering na anderhalf jaar. Vanwege griepklachten zijn twee leden online aanwezig.
Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vorige vergadering. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Ingekomen stukken

De leden merken op dat de adviezen van de ASD Delft en ASD Westland inzake regiovisie transformatie Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) zeer gedegen adviezen zijn.
Wat betreft de reactie van het College B&W op het advies van de ASD Zoetermeer inzake de Woonvisie wordt opgemerkt dat de punten van de ASD Zoetermeer worden erkend door het College. Er wordt opgemerkt dat de Gemeente een regisseursfunctie heeft en zaken kan faciliteren.
In de reactie op het advies ASD inzake BW en MO stelt B&W dat de punten van de ASD worden meegenomen in de uitvoering.
Aangaande de ingekomen stukken betreffende het intergemeentelijk overleg wordt opgemerkt dat het verstandig is om samen te werken. Zeker als het gaat om het opstellen van adviezen.

Armoedebeleid

Annelie van Manen is aanwezig om te vertellen over dit onderwerp maar ook om met de leden van de ASD in discussie te gaan over het gehanteerde beleid.
De ongelijkheid in Nederland is met name het gevolg van een verschil in vermogen, volgens Annelie. Wonen, zorg, arbeid en energie worden belast. Vermogen minder.
Annelie antwoordt desgevraagd dat de Gemeente Zoetermeer inderdaad geen eigen Kredietbank heeft. Dit heeft te maken met de schaalgrootte.
De Gemeente Zoetermeer komt niet in aanmerking voor een bankvergunning. Volgens Annelie zijn alle keuzes die worden gemaakt politiek geïnitieerd. Ook als het gaat om kinderrechten en als het gaat om kindertoeslag. Annelie is zeer betrokken en goed op de hoogte van alle ontwikkelingen wat betreft Armoedebeleid, ook als het gaat om Armoedebeleid op landelijk niveau.

Cursus Toegankelijkheid raad (TR)

Hans de Vos is gistermiddag namens de ASD aanwezig geweest bij een cursus die namens de TR werd gegeven door PBT consult en toegankelijkheid. PBT is een landelijk werkend ingenieursbureau dat zich uitsluitend met toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimte, vervoer e.d. bezig houdt. PBT consult werkt ook voor de gemeente Zoetermeer en recent betrokken geweest bij de ontwikkeling van Gymworld. PBT heeft de integrale toegankelijkheid standaard (iTS) ontwikkeld en daaraan een keurmerk gekoppeld. De gemeente Zoetermeer hanteert vrijwillig deze standaard bij de ontwikkeling van nieuwe openbare gebouwen. Bij toegankelijkheid gaat het over fysieke toegankelijkheid: bereikbaar, betreed baar en bruikbaar. 14% van de bevolking heeft een zodanige lichamelijke beperking dat de toegankelijkheid in het geding is. PBT hanteert het uitgangspunt dat alle nieuwbouw volledig toegankelijk moet zijn voor iedereen en zoekt bij bestaande bouw naar aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren.
Juridisch kader: Het VN verdrag voor rechten van personen met een handicap is door NL geratificeerd. Hierin is de norm vastgelegd dat openbare ruimten, gebouwen vervoer e.d. voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De aangesloten landen moeten hier hun nationale regelgeving op afstemmen. Nederland kent het Bouwbesluit. Hierin zijn enkele bepalingen opgenomen over toegankelijkheid. Dit besluit is verre van toereikend in het licht van het VN verdrag. Er bestaat NEN ISO normering op wereld en Europese schaal waarin een normenkader is vastgelegd dat voor een flink deel tegemoet komt aan het VN verdrag. PBT heeft de integrale toegankelijkheid standaard (iTS) ontwikkeld die nog iets verder gaat dan de NEN ISO normering. Zoetermeer en een aantal andere gemeenten hebben deze standaard omarmd.
Reikwijdte: De iTS gaat over de voor publiek toegankelijke gebouwen en ruimte. Er is binnenkort een hiervan afgeleide standaard beschikbaar voor woningen. Dit is bv. van belang in het kader van de woonzorgvisie waarin de gemeente aangeeft vooral levensloop bestendige woningen te willen realiseren.
ASD en TR: Toegankelijkheid kan een rol spelen in het sociaal domein. Het is goed om te weten dat Zoetermeer hierbij een uitgebreid normenkader hanteert en dat er een TR is die checkt of hiermee bij de planvorming en uitvoering zorgvuldig wordt omgegaan. We kunnen dit in onze advisering meenemen.

Wet Inburgering 2022

Johan Brinkel is namens de ASD contact persoon in dit dossier. Johan heeft elke 3 weken contact met de desbetreffende ambtenaar over de voortgang inzake de Wet Inburgering 2022. De eerste keer werd gesproken over de zogenaamde “Onderwijsroute”. Dit verloopt niet altijd even soepel. Het niveau verschil is vaak enorm. Verder zijn er in het kader van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) nauwelijks aanbieders. De leden vragen zich af waarom asielzoekers Nederlands moeten leren. Expats spreken vaak ook uitsluitend Engels en kunnen zich daarmee handhaven in onze samenleving. Komende vrijdag, vertelt Johan, staat er een volgende overleg gepland.

Overleg met de wethouder

Vrijdag 8 oktober was het periodieke overleg met de wethouder. Het ging met name over de komst van een tijdelijke locatie van de COA in Zoetermeer. De locatie is geschikt voor 400 gedetineerden en men verwacht 750 asielzoekers. Dit punt zorgde voor nogal wat verbazing. De informatie bijeenkomst die donderdag 7 oktober werd georganiseerd voor omwonenden was goed bezocht. Aanwezigen vroegen met name aandacht voor de veiligheid.
Verder liet de wethouder weten dat zij positief staat tegenover zowel de te organiseren evaluatie bijeenkomst als de thema bijeen komst samen met de medewerkers van de afdeling Sociaal Domein. De wethouder stelt dat zij kiest voor kwaliteit boven snelheid

Rondvraag

Dinsdag 9 november 2021, de volgende vergaderdatum, zal gebruikt worden voor een evaluatie bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal begeleid worden door Petra van der Horst van de Koepelorganisatie.
Een aantal leden van de ASD is bekend met Petra. Zij verzorgde afgelopen zomer de (online) cursus “Adviseren kun je leren”. In week 44 ontvangen de leden het programma van de evaluatie avond en enkele voorbereidende vragen. Voor catering zal worden gezorgd.

Nieuwsberichten