Vergadering 14 december 2021

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering.
Vanwege corona is deze vergadering weer online. Ook de vergadering in januari zal online zijn.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 12 oktober 2021. Het verslag zal desgevraagd op twee punten worden aangepast, agendapunt 3 en 4.
Daarna wordt het verslag goedgekeurd.

Ingekomen stukken

1. verslag workshop TR
De secretaris ASD zal een overleg inplannen met de voorzitter TR
2. Totaaloverzicht Coronaherstelplan
Men vraagt zich af of hier sprake is van visie of alleen actie.
Dit punt zal opnieuw aan de orde komen bij agendapunt 4.
3. Programma evaluatiebijeenkomst 09.11.21
Tijdens het besloten deel van de vergadering op 11 januari 2022 zal men alle inhoudelijke punten van de evaluatie bijeenkomst bespreken. De stukken 3, 4, 5, 6 en 7 zullen dan opnieuw meegestuurd worden.
4. Wat is SD?
5. Werken met werkgroepen in ASD
6. Profiel verbindingsmedewerker
7. Verslag evaluatiebijeenkomst 09.11.21
8 t/m 11 Stukken Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer
12. Rapportage Sociaal Domein, september 2021
De secretaris zal informeren of dit stuk openbaar is. Zo ja, dan zal de rapportage ter kennisneming doorgestuurd worden naar de Koepelorganisatie. NB Het stuk is openbaar en inmiddels doorgestuurd.

Coronaherstelplan 2022

Sophie Besouw (kwartiermaker sociaal beleid), Marianne Gringhuis (beleidsmedewerker maatschappelijke opgave onderwijs) en Anouk Logtenberg (netwerkregisseur SD) worden van harte welkom geheten.
Zij stellen zich kort voor en zullen een toelichting geven op het Corona herstelplan 2022.
Sophie vertelt dat het plan bedoelt is om inwoners van Zoetermeer sociaal en mentaal te steunen. Niet alleen tijdens de corona periode maar ook daarna. Tot nog toe verlopen alle onderdelen van het plan zoals gepland. Anouk vertelt over de oprichting van de Community waar 100 inwoners aan deelnemen. In eerste instantie waren dat alleen ouderen maar later ook steeds meer jongeren. Het project “Kom erbij” kent vier onderdelen:
1) bewustwordingscampagne 2) workshops op scholen 3) conferentie
4) festival. E.e.a. heeft wat vertraging en dit project zal in het voorjaar 2022 worden afgerond. Eenzaamheid moet volgens Anouk gezien worden als iets wat normaal is. Dat mag je voelen. Daar moet jong en oud meer leren omgaan.Via Impuls en Palet worden er veel 75+ bezoeken afgelegd en met de jongeren is er via Buurtwerk, Jip, Jong Perspectief, Lions Club en Greendeals veel contact.
Marianne Gringhuis vertelt over de lange lijst met activiteiten die allemaal kunnen worden uitgevoerd. In januari wordt het uitvoeringsplan vastgesteld. Er zijn middelen voor het primair en middelbaar onderwijs beschikbaar.
Tot slot laat Sophie weten dat de ASD een, bij het cijfermateriaal behorend stuk tekst, nog zal ontvangen.
De leden van de ASD zijn zeer enthousiast over alle activiteiten en wensen de ambtenaren veel succes met het uitvoeren van de plannen.

Voorzittersoverleg Regio Haaglanden

Jos Beckerhoff is namens de ASD Zoetermeer aanwezig geweest bij dit voorzittersoverleg op 8 december 2021 en vertelt dat er veel is besproken er veel stukken zijn uitgewisseld. Zoetermeer worstelt soms met de reactie termijnen. Anders ASD’s hebben daar minder moeite mee.
De adviezen van enkele andere ASD’s zijn soms kort en bondig maar niet minder krachtig. Men vindt het van grote meerwaarde dat informatie wordt gedeeld. Inmiddels hebben de leden ook het officiële verslag van de bijeenkomst ontvangen.

Afdeling Sociaal Domein

Peter van Reijn, hoofd afdeling Sociaal Domein is aanwezig om te vertellen over de actualiteiten en ontwikkelingen wat betreft het Sociaal Domein. Ook kostenbeheersing en thema bijeenkomst zijn onderwerp van gesprek.
Peter vertelt dat de zorgplicht in de wet ruim wordt geïnterpreteerd.
Wellicht moet dit worden aangepast. Verder zie je in de praktijk dat milde interventie in de Jeugdzorg uithuisplaatsingen kan voorkomen. Misschien dat inzet van huisartsen zou moeten worden uitgebreid. Vaak willen mensen ook geen zorg maar gewoon een extra zetje in de rug.
Het schoolmaatschappelijk werk is belangrijk om zaken vroegtijdig te signaleren, nog voordat er een hulpvraag is. Een consultatie bureau voor alle leeftijden zou preventie ten goede komen.
Belangrijk is dat de kosten van de zorg beheersbaar blijven. Ook is belangrijk dat ambtenaren over de grenzen van hun domein heen kijken als het gaat om Jeugd, Zorg en Veiligheid. Meer efficiënte zorginzet, preventie en wijkgerichtheid zijn heel belangrijk. Vaak zijn ambtenaren te veel op de regels gericht. De oorzaak daarvan ligt aan de complexiteit van de organisatie. Er moeten mogelijkheden geboden worden om over grenzen heen te kijken.
De ASD geeft aan dat ze graag met regelmaat van gedachten wil wisselen over actuele thema’s. De ASD als klankbord groep. De ASD kan ook ongevraagde adviezen geven. Het Hoofd SD wil graag terugkomen in de vergadering van februari 2022. De afdeling SD heeft nu 400 medewerkers. De Gemeente moet het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Ook als het gaat om duurzame inzet.

Rondvraag

De secretaris zal navragen of de ASD gebruik kan gaan maken van IBABS.
Verder zullen de leden van de ASD de data van de vergaderingen in 2022 ontvangen.

Nieuwsberichten