Vergadering 14 juni 2022

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden als de toehoorders van harte welkom.
Er wordt opgemerkt op dat er nogal problemen zijn rondom de WMO. Het is ingewikkelde regelgeving en de uitvoering is niet eenvoudig. Andere Gemeenten hebben vaak een Cliëntenraad en| of WMO Raad waar cliënten met problemen terecht kunnen. Zoetermeer heeft alleen een Adviesraad Sociaal Domein.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 10 mei 2022. Het verslag wordt zonder relevante op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
De secretaris zal een bericht van Ellen Kremer nog doorsturen naar alle leden. Verder zal de secretaris een reminder sturen naar Cyril Tholen over de lijst met punten die als leidraad zou kunnen dienen in het overleg tussen Gemeente en ASD.

Ingekomen stukken

3.4 over het verslag van de TR wordt opgemerkt dat het inloopspreekuur van de TR een thema heeft. Verder wordt opgemerkt dat de huidige communicatiemedewerker met ontslag gaat.
3.5 de presentatie van de Participatiewet vonden de leden zeer interessant.
3.6 de leden van de ASD vragen zich af of de antwoorden over de WMO voldoende duidelijk zijn. De procedure voor indicatie en herindicatie zijn hetzelfde. Elke 2 jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingevuld. Vaak is er bij cliënten onzekerheid over de financiering. Volgens een toehoorder zijn er niet veel PGB cliënten meer in Zoetermeer. Eigenlijk zou er een verkorte procedure moeten komen voor aanvraag PGB of zorg in natura. De ASD zal nog een schriftelijk reactie formuleren n.a.v. de antwoorden op de vragen van de ASD inzake de WMO.

Coalitieakkoord

De leden zijn van mening dat er niet veel aandacht is voor het Sociaal Domein.
Ook cultuur is onderbelicht. De belangrijkste onderwerpen vormen veiligheid en handhaving.
Opgemerkt wordt dat je in Zoetermeer niet kunt loten voor een woning en dat je drie maanden huur vooruit moet betalen.
Verder zijn in het coalitieakkoord niet de bewoners van Zoetermeer het uitgangspunt maar het College van B&W.
De ASD wil de wethouders gaan vragen wat zij belangrijk vinden.

Terugkoppeling netwerkgesprekken

Er is een gesprek geweest met de Cliëntenraad van het Lange Land Ziekenhuis. Hier is een verslag van gemaakt dat de leden van de ASD al eerder hebben ontvangen. Er zijn nogal wat zorgen over het voortbestaan van het Ziekenhuis. Daarom wil de ASD het college van B&W een ongevraagd advies sturen over dit onderwerp.
Annemieke Zweers heeft deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst van het Koplopertraject op woensdag 18 mei 2022 vanaf 14.30 uur. Volgens Annemarie is het belangrijk dat de ASD op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen van het Koplopertraject.
De secretaris ASD zal op 15 juni 2022 vanaf 13.00 uur deelnemen aan de studiemiddag “Waarom is Schuldhulp verlening zo ingewikkeld” die 5 jaarlijks wordt georganiseerd door Schuldhulpmaatje, Humanitas en BOAZ. Vanwege het reces is er een terugkoppeling via de mail.

Rondvraag

De ontvangen offertes m.b.t. de nieuwe website worden besproken. De leden van de ASD kiezen unaniem voor de Websitewinkel. De secretaris zal een besluit maken en na goedkeuring kan de opdracht verstrekt worden.
Sander vertelt over een activiteit in het centrum van Zoetermeer, “Kom erbij”. Zeer uitnodigend en succesvol.
Een lid van de ASD merkt op dat de eigen bijdrage bij Hospices verschilt per zorgverzekeraar. Dit is nogal opmerkelijk.
Woensdag 15 juni om 16.00 uur gaat Jos naar het overleg van de H10 in het Stadhuis in Den Haag.
Dit is de laatste vergadering voor het zomerreces. Dinsdag 13 september 2022 staat de eerstvolgende vergadering gepland.

Nieuwsberichten