Vergadering 8 februari 2022

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Dit is de eerste fysieke vergadering sinds lange tijd. Onder meer vanwege corona zullen twee leden digitaal aanwezig zijn. Ook de voorzitter van het BOAZ, die als toehoorder aanwezig is, wordt van harte welkom geheten.
Aan de agenda wordt een punt toegevoegd: Sociaal Innovatiefonds.
Dit onderwerp is ook al kort aan de orde geweest in het besloten deel van deze bijeenkomst.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 14 december 2021. Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Ingekomen stukken

3.1 verslag overleg voorzitters Adviesraden
Opgemerkt wordt dat bij veel externe overleggen een afvaardiging van de Gemeente Zoetermeer aanwezig is.
3.2 Coronaherstelplan Zoetermeer
Deze uitgebreide toelichting op het eerder ontvangen Excel overzicht waarderen de leden van de ASD zeer. Er is nu meer duidelijkheid over de plannen.
3.3 Terugkerende reservering ASD 2022
Dit is slechts een huishoudelijke mededeling.
3.4 Samenwerkingsverbanden in H10
Dit stuk is ter informatie
3.5 Organogram SD
Dit organogram zou een mooi uitgangspunt kunnen zijn voor de indeling in werkgroepen. Men verondersteld dat na de verkiezingen op basis van het Coalitie akkoord het organogram zou kunnen veranderen. Een lid oppert dat ook van groot belang is wat de ASD zelf wil. Sander zal binnenkort met een voorstel komen als het gaat om de opzet van de werkgroepen
3.6 Thema’s Koepelorganisatie
Ook de thema’s van de koepel kunnen als uitgangspunt gebruikt worden voor de werkgroepen. Sander zal deze thema’s ook meenemen in zijn voorstel.
3.7 uitnodiging Netwerkbijeenkomst Community tegen Eenzaamheid op
10 februari 2022 om 18.45 uur
De secretaris geeft aan dat ze op 10 februari 2022 om 18.45 uur deel zal nemen aan deze bijeenkomst.

Begroting ASD 2022

De leden van de ASD nemen de inhoud van deze begroting ter kennisgeving aan. Dit overzicht is van belang voor de afdeling Control. Opgemerkt wordt dat het restant bedrag opgenomen zou kunnen worden in een post “Onvoorzien”.

Beleidsplan Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag

In Zoetermeer is er geen WMO raad en geen Cliëntenraad. Wel hebben in Zoetermeer instellingen en organisaties, zoals Inzet en Lange Land Ziekenhuis, een cliëntenraad. Maar er zijn onderwerpen zoals de Participatie Wet, Wet Inburgering en Armoedebeleid waar alleen een Cliëntenraad van de Gemeente formeel iets over op kan merken.

Jaarverslag 2021

Er worden een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Het voorwoord en de inleiding kunnen gecombineerd worden. Onder het kopje “Leden” kan de laatste regel geschrapt worden. Onder het kopje Adviesaanvragen en adviezen moet 3 staan. De speerpunten onder het kopje “Speerpunten in 2021” kunnen kort samengevat worden. Verder is de vooruitblik van 2022 gedeeltelijk ook een terugblik.
Duidelijk in het Jaarverslag moet terug komen dat ambtenaren de ASD gaan zien als een goede kritische vriend. De ASD is wel degelijk van meerwaarde voor de Gemeente. Ook moet terugkomen in het Jaarverslag dat de ASD intensief betrokken is geweest bij een aantal projecten. Tot slot kan ook nog iets gezegd worden over de 6 weken termijn.

Sociaal Innovatiefonds

De ASD zou graag eerder betrokken zijn in het proces van totstandkoming van dit Sociaal Innovatiefonds en geadviseerd hebben over dit onderwerp. Het gaat over “basisbanen”, “vindplaats voor schulden” en “samen onder de pannen”. Allemaal belangrijke projecten. Er wordt opgemerkt dat de plannen niet zijn uitgewerkt. Verder zijn de doelen niet helder en ook zijn er vragen over de rol van de project leider c.q. programma manager.
De ASD wil ook graag meegenomen worden in de pilots. Het gaat veelal over ambtelijke projecten, de ASD ziet in de plannen geen rol weggelegd voor de bewoners. De ASD is positief kritisch en wil ook graag meegenomen worden in de vervolgstappen. De ASD zal een brief schrijven waarin ze zal aangeven dat ze het jammer vindt dat de ASD niet eerder betrokken is en verzuimd is advies te vragen. Verder zullen bovengenoemde punten van kritiek gedeeld worden met het college.

Rondvraag

  • Vrijdag 11 februari 2022 om 10.00 uur staat wederom een inspiratie bijeenkomst over de nieuwe website gepland. Dan zal ook gevraagd worden om een tijdpad. Voor de ASD is de inhoud belangrijker dan de vormgeving.
    Tot slot wordt opgemerkt dat de nieuw te vormen werkgroepen ook belangrijk kunnen zijn voor de opzet van de nieuwe website.
  • De nieuwe minister van VWS is op bezoek geweest bij het Gezondheidscentrum in Zoetermeer. Het was het eerste werkbezoek van deze nieuwe minister.
  • Op woensdag 9 februari 2022 wordt het nieuwe Asielzoekerscentrum in Zoetermeer in gebruik genomen.
  • Mireille Bosman heeft deelgenomen aan de cursus voor nieuwe leden van Koepelorganisatie Adviesraden Sociaal Domein. Veel wat aan de orde kwam was herkenbaar vanwege de evaluatie bijeenkomst van de ASD in november.
  • Roel Pieterman vertelt dat de vergadering van het BOAZ vaak twee delen bevat; 1 uur wordt gereserveerd voor inhoudelijke onderwerpen en 1 uur om zaken in groepjes te bespreken. Roel vraagt of de ASD wellicht een keer wil komen inspreken in het BOAZ.

Nieuwsberichten