Vergadering 9 april 2024

Opening, welkom en mededelingen
De vice voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorders van harte welkom.  Er wordt stilgestaan bij de onderlinge retraite want er staan de ASD waarschijnlijk wel wat veranderingen te wachten. Vervolgens gaat het over het invullen van de vacatures die na 11 juni 2024 zullen ontstaan. Tot slot wordt medegedeeld dat de nieuwe voorzitter nog niet officieel is benoemd.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 12 maart 2023. De notulen worden zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris zal voor publicatie zorgdragen.

Uitgaande en inkomende stukken

Geen relevante stukken

Kennismaking met de nieuwe voorzitter

Er wordt gestart met een uitgebreid voorstelrondje. Op dinsdag 14 mei zal de nieuwe voorzitter ook weer aanwezig zijn maar zijn benoeming zal pas ingaan per 1 juni 2024.

Tijdens de vergadering van 11 juni 2024 zal de nieuwe voorzitter zijn Toekomst visie delen met de leden van de ASD en deze inhoudelijk toelichten in de vergadering.

Rondvraag

Een lid van de ASD laat weten dat hij aanwezig is geweest bij een bijeenkomst inzake het HAGA/LLZ Zoetermeer. Het verslag volgt.

 

 

Nieuwsberichten