Vergadering 12 maart 2024

Opening, welkom en mededelingen
De vice voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorder van harte welkom.  Daarna deelt de secretaris mede dat zij tijdens de vergadering op 9 april en 14 mei niet aanwezig zal zijn vanwege sabbatical. De vice voorzitter laat desgevraagd weten dat hij op dinsdag 26 maart 2024 aanwezig zal zijn bij de themabijeenkomst n.a.v. het onderzoek door de GGD naar de acute Geboortezorg in Zoetermeer.

Verder vertelt de vice voorzitter dat hij gisteravond bij een informatieavond is geweest van het Haga Ziekenhuis over de locatie Zoetermeer. Het LLZ Zoetermeer krijgt een ander profiel. Het gaat steeds meer om planbare en chronische zorg. Er liggen plannen voor nieuwbouw en ook het openbaar vervoernet zal worden aangepast, zodat de locatie beter bereikbaar wordt.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 13 februari 2023. De notulen worden zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris zal voor publicatie zorgdragen.

Uitgaande en inkomende stukken

Het college van B&W heeft nog niet gereageerd op het Advies van de ASD wat betreft het Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid 2024 – 2027. Wel is het advies op verzoek van het college al gepubliceerd op de website van de ASD. De ASD zal n.a.v. de uitnodiging voor het onderzoek New Town op donderdag 4 april nog laten weten dat de ASD niet aanwezig zal zijn bij het onderzoek op 4 april maar de resultaten graag terug ziet in beleidsvoorstellen en adviesaanvragen.

Voortgang de “Binnenbaan”

In 2018 is het werkbedrijf gestart. Jan Jaap de Haan werkt nu drie jaar bij de Binnenbaan. De Binnenbaan is een privaatrechtelijke onderneming. 98 % van de aandelen is in bezit van de Gemeente Zoetermeer, 1% van Rijswijk en 1% van Leidschendam Voorburg. Er is een Raad van Commissarissen en diverse wethouders zijn zowel Bestuurder als opdrachtgever. De Binnenbaan (BB) bemiddelt Participatie Wet kandidaten, Oekraïners maar ook statushouders. Verder begeleid de BB re-integratie trajecten en is er een werkgevers service punt. De BB verzorgt scholing en jobcoaching. Er is een bedrijfsschool Groen, Logistiek en Zorg. De BB heeft dus een zeer uitgebreid takenpakket. Desgevraagd antwoordt Jan Jaap dat mensen geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben maar de arbeidsmarkt afstand tot mensen heeft. Zodra het Jaarverslag 2023 beschikbaar is zal het worden nagestuurd.

Rondvraag

Een meer uitgebreide terugkoppeling van de bijeenkomst H10 op 4 maart 2024 in de schouwburg de Veste in Delft volgt op dinsdag 9 april 2024 a.d.h.v. de onderliggende stukken die de leden van de ASD nog zullen ontvangen.

Verder heeft de Cliëntenraad van het HAGA Ziekenhuis in een emailbericht laten weten dat de onderzoeken betreffende locatie LLZ Zoetermeer nog niet zijn afgerond. Zodra dit wel het geval is zal de ASD een uitnodiging ontvangen voor een vervolg gesprek.

Nieuwsberichten