Vergadering 13 februari 2024

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorders van harte welkom. De voorzitter, Saar Spanjaard, deelt mede dat dit haar laatste vergadering is als onafhankelijk voorzitter. Zij neemt afscheid van de ASD omdat ze binnenkort gaat verhuizen naar een gemeente buiten de regio. Hierdoor kan zij geen tweede termijn als voorzitter van de ASD aanvaarden, daarvoor is volgens Saar een goede verbinding met de Zoetermeerse samenleving nodig. Daarna laat een lid van de ASD weten dat ook hij gaat verhuizen, en op termijn afscheid zal nemen van de ASD.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 9 januari 2023. De notulen worden zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris zal voor publicatie zorgdragen.

Uitgaande en inkomende stukken

Het Advies van de ASD over het Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid 2024 – 2027 zal zoals het college van B&W dat schriftelijk heeft verzocht, in afwijking van de standaardprocedure, worden gepubliceerd voordat het College heeft gereageerd.  Dit gelet op het belang en de urgentie van het onderwerp.

Motie WMO voorzieningen
De verantwoordelijke ambtenaar geeft in de vergadering een mondelinge toelichting op de motie en de bijbehorende stukken. De vraag is of je onderscheid wilt en mag maken. Maar volgens de ASD is het belangrijk dat iedereen tijdig wordt geholpen. Daarnaast bestaat er ook al een spoedprocedure. Duidelijk wordt dat een extern bureau de achterstanden inzake de WMO heeft opgepakt en inmiddels is dit project met succes afgerond. De reguliere doorlooptijd op dit moment is acht weken. Het zou aan te bevelen zijn dat bijvoorbeeld in geval van PGB niet elke keer opnieuw een aanvraag moet worden ingediend maar dat er een herindicatie wordt afgegeven. Tenzij er sprake is van gewijzigde | nieuwe omstandigheden. De ASD laat weten dat zodra het door de verantwoordelijke ambtenaar voorgestelde onderzoek is afgerond ze de uitkomsten graag wil ontvangen. Leidt dit tot nieuw beleid dan zou de ASD graag een adviesaanvraag ontvangen.

Jaarverslag 2023
Het voorwoord van de voorzitter is toegevoegd en ook de tekstvoorstellen van enkele leden zijn toegevoegd. Ook heeft een van de leden een woordwolk gemaakt die nog zal worden toegevoegd. De leden concluderen dat het een mooi verslag is geworden en dat het gepubliceerd kan worden. De AS zal hiervoor zorgdragen.

Rondvraag
De voorzitter sluit af met dat het een eer was vier jaar voorzitter van de Adviesraad te mogen zijn. Zij dankt de leden van de ASD, de ambtelijk secretaris, het College van B & W en alle ambtenaren van de gemeente Zoetermeer alsook alle 3 Samenwerkingspartners (waaronder het BOAZ, de Toegankelijkheidsraad en ASD’s H10) voor de plezierige samenwerking. Ze wenst Zoetermeer tot slot vele prachtige ontwikkelingen in het Sociaal Domein toe.

Nieuwsberichten