Vergadering 13 april 2021

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering.
De toehoorder, Yoshi Feijnenbuik, wordt van harte welkom geheten. Yoshi is voornemens te solliciteren op de vacature van lid Adviesraad Sociaal Domein.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vorige vergadering. Er worden geen relevante opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt goedgekeurd.

Ingekomen stukken

N.a.v. 3.7, reactie brief regionale afstemming, wordt opgemerkt dat hier enige aarzeling uit naar voren komt. Dat vindt de ASD jammer.
N.a.v. 3.8, verslag overleg regio Jeugdhulp merkt de secretaris op dat ze hier opnieuw naar zal kijken en zal reageren t.b.v. de bijeenkomst regionale visie Jeugdhulp die gepland staat op maandag 19 april 2021.
N.a.v. 3.9, reactie advies regionaal plan educatie wordt opgemerkt dat de tips van de ASD zijn overgenomen.
3.10 Jos Beckerhof gaat zich aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst op 21 april 2021. Wellicht kan Jos in de volgende vergadering kort verslag doen. NB Deze netwerkbijeenkomst is uitgesteld.
Actie: secretaris 1x

Zoetermeer 2040

Willem Crebolder en Ward de Meulemeester voeren het woord aan de hand van een prachtige powerpoint presentatie die meer duidelijkheid geeft over de inhoud van dit project, en aan dit verslag is gehecht.
Zij antwoorden desgevraagd dat het inderdaad gaat om een data analyse. Men vraagt zich af of deze data de juiste uitgangspunten zijn waarmee gestuurd kan worden en waarmee kan worden voorspeld hoe zaken gaan verlopen. Wel zijn deze data zeer geschikt om het goede gesprek te voeren. Bijvoorbeeld als het gaat om de bouw van huizen.
Het is geen automatisme dat door de bouw van meer huizen, 16.000 in plaats van 10.000, de sociaal economische situatie verbeterd.
En ook de keuze voor sociale woningbouw kan men op grond van deze data heroverwegen. Over het idee van de ASD om ook de Toegankelijkheid Raad (TR) te betrekken zijn Willem en Ward positief.

Communicatie

De ASD heeft de afdeling Communicatie opdracht gegeven een nieuwe website te ontwikkelen, naar voorbeeld van de Meerpunt.
Binnenkort wordt er een afspraak gemaakt over de content van de nieuwe website. Er zijn zeker elementen van de oude website die goed zijn en overgenomen kunnen worden. Bijvoorbeeld “WIE is WIE”, met foto’s en een introductie van alle leden. Verder wil de ASD graag een aantrekkelijke en toegankelijke home page waar belangstellenden de contact gegevens van de ASD kunnen vinden.
En natuurlijk een pagina “Nieuwsbrieven” of “Actueel” want de ASD wil zoals nu ook gebruikelijk na elke vergadering een kort bericht publiceren om iedereen te informeren wat er in de vergadering is besproken.

Actieagenda Werk en Schulden

Elizabeth Fainoiki, Susan Nieuwlaat en Cyril Tholen voeren het woord aan de hand van een presentatie die aan dit verslag is gehecht.
De acties werk betreffen het regionaal mobiliteitsteam, heroriëntatie voor ondernemers en aanpak jeugdwerkloosheid. Bij de acties schulden denken we aan focus en aandacht. Met de TOZO wordt bijvoorbeeld ontzorgt en keert de financiële rust hopelijk snel terug.
Want er zijn op dit moment veel financiële problemen vanwege corona. Veel mensen hebben geen buffer meer. Om erger te voorkomen wil men preventiemedewerkers inzetten. Ook belangrijk is dat er maatwerk is in het beleid. Daarvoor is het goede gesprek noodzakelijk. Maar het zal volgens de aanwezigen altijd een zoektocht blijven naar een rechtvaardige verstrekking. Een goede samenwerking is daarvoor belangrijk.

Armoedebeleid

Sander van Gelderen en Jos Beckerhof hebben een presentatie voorbereid voor een regionale bijeenkomst over dit onderwerp, die morgen gepland staat. Zij geven de ASD alvast een voorproefje.
Ter voorbereiding van deze presentatie hebben ze een gesprek gehad met Annelie van Manen van de afdeling Sociaal Domein. Zij vertelde onder meer over verborgen armoede en dat je dan niet in aanmerking komt voor toeslagen. De secretaris zal vragen of Annelie in de volgende vergadering van de ASD wil komen vertellen over dit onderwerp.
Sander en Jos zouden graag zien dat er op termijn een regionaal ongevraagd advies komt waarin wordt gevraagd een onderzoek te starten naar het armoedebeleid binnen de regio Haaglanden. Wordt bijvoorbeeld ook de effectiviteit van de maatregelen gemeten?
Actie: secretaris 1x

Inventarisaties

De leden van de ASD staan positief tegenover een kennismakingsbijeenkomst met de medewerkers van de afdeling Sociaal Domein. De secretaris zal dit doorgeven aan Hans Wesdijk.
Verder staan de leden van de ASD welwillend tegenover het project Eten & Ontmoeten en het Project Zoetermeer. Er zijn zeker een aantal leden die in deze projecten / focusgroep willen participeren. Het project E&O komt 8 juni 2021 meer uitgebreid terug in de vergadering en het project Zoetermeer van Anouk Logtenberg staat op de agenda voor 11 mei 2021.
Actie: secretaris 3x

Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

Nieuwsberichten