Vergadering 11 mei 2021

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering.
Jocintha Hoogvorst heeft zich afgemeld vanwege een verhuizing.
Verder is er vanavond 1 toehoorder, zij zal rond 21.00 uur inloggen. Mireille Bosman is ook 1 van de sollicitanten voor de vacante functie van lid ASD.

Hans Lindeboom, de voorzitter van de Toegankelijkheidraad, heeft het secretariaat ASD laten weten tijdens de volgende vergadering ook graag als toehoorder aanwezig te willen zijn.

Johan Brinkel zal voorgesteld worden als afgevaardigde van de ASD voor het Programma beleid bepalend Orgaan (PBO) van Zoetermeer FM.
De ASD wil graag na twee bijeenkomsten de deelname aan het PBO van ZFM evalueren.
Actie: secretaris 3x

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vorige vergadering. De voorzitter antwoordt desgevraagd dat de leden de PPP over Zoetermeer 2040 al hebben ontvangen.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

Ingekomen stukken

3.3 betreffende het Nieuwsbericht inzake ondersteuning in de wijk wordt opgemerkt dat dit kort en bondig is.
3.4 de leden laten weten dat het Jaarverslag van de ASD Alpen aan de Rijn zeer duidelijk is en dat het als voorbeeld kan fungeren.
In een Jaarverslag kunnen ook aantallen genoemd worden: adviezen (2), insprekers (m/v) , toehoorders (m/v), regiobijeenkomsten (4) en aantal vergaderingen. Dit zou bijgehouden moeten worden stelt Sander.
3.5 Een mooi advies inzake regio visie op Jeugdzorg.
Actie: secretaris 1x

Project Zoetermeer 2025

De Gemeente Zoetermeer en een aantal professionele organisaties
(o.a. Reinier Haga groep, Fundis en SGZ) gaan samenwerken om de zorg en welzijn voor inwoners te verbeteren, dichtbij huis te organiseren en deze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.
Heleen van Nispen, programma directeur strategie bij de Reinier Haga Groep (bestuurlijke fusie van Hagaziekenhuis Den Haag, Reinier de Graaf, Delft en Voorburg en LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer),
voert het woord aan de hand van een prachtige powerpoint presentatie, die als bijlage bij dit verslag is gevoegd. Ze vertelt dat het belangrijk is dat Gemeente, Zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken, dat er een goed georganiseerde eerste lijn is, dat e.e.a. inzichtelijk en overzichtelijk is en dat men werkt volgens het zgn. “eigen regie” model.
Ook is belangrijk dat er verbinding is tussen het medische en het sociale domein. Dat verhoogt de slagkracht.
Volgens de wethouder Ingeborg ter Laak is Zoetermeer een snelgroeiende Gemeente en dat heeft consequenties voor de zorgvraag. Het aantal ouderen neemt toe en daarmee de zorgvraag.
Daartegenover staat dat het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg niet zal toenemen. Daarom is het streven dat mensen langer thuis blijven wonen. Ook gaan welzijn en zorg regionaal georganiseerd worden en gaat wonen een rol spelen.
Daarnaast worden zorg op afstand en digitale zorg verder ontwikkelt. Ook is men voornemens een multi functioneel beddenhuis in te richten met een medische en een welzijnskant zodat de regionale ziekenhuisfunctie van het LangeLand Ziekenhuis kan worden behouden.
De wethouder laat desgevraagd weten dat alle plannen worden ontwikkelt om kwaliteit van zorg te garanderen en dat zorg en welzijn betaalbaar blijven.

Project Zoetermeer inclusief

Anouk Logtenberg, netwerkregisseur team sterke sociale basis, voert het woord aan de hand van een power point presentatie. Ze vertelt over Zoetermeer als inclusieve – en regenboogstad. Het is belangrijk dat er een breed gedragen intentie is om de inclusiviteit uit te dragen. Daarvoor worden ronde tafelgesprekken gevoerd en focusgroepen ingericht. Anouk antwoordt desgevraagd dat een goede financieringsstructuur en verbinding tussen allerlei onderdelen binnen de Stad belangrijk zijn om dit project succesvol te maken.
Opvallend is dat er in Zoetermeer niet veel meldingen van discriminatie zijn. Daarom is bewustwording een belangrijk onderdeel.
De ASD zal op termijn een advies uitbrengen over het totale project.
De voorzitter van de ASD laat weten dat leden van de ASD niet kunnen participeren in de focusgroepen. Wel kan de ASD meedenken over het proces. Anouk zal daarom de stappen die gezet gaan worden delen met de ASD.

Armoedebeleid + TONK

Annelie van Manen vertelt dat TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Elke Gemeente kan voor de TONK een eigen regeling schrijven gebaseerd op de Bijzondere Bijstand.
Er is geen maximum voor de TONK maar wel een vermogensgrens.
De regeling werd begin april opgestart maar er wordt niet veel beroep op gedaan. De TOZO is voor zelfstandige ondernemers maar de TONK is voor iedereen. De leden van de ASD komen met ideeën hoe je informatie over de TONK beter zou kunnen verspreiden. Ook de website en Facebook pagina van de ASD zijn beschikbaar.

Annelie vertelt aan de hand van een sheet over welke mogelijkheden een Gemeente heeft om hier beleid op te maken. Er zijn niet zo veel mogelijkheden. Als voorbeeld noemt zij de Zoetermeerpas. Misschien zou er nagedacht moeten worden over een stelselwijziging. Gelet op de tijd wordt besloten dat Annelie in een volgende vergadering terug komt om verder te vertellen over dit onderwerp.

Rondvraag

Er zijn geen vragen. Wel merkt Mireille Bosman desgevraagd op dat ze het inspirerende avond vond met veel interessante onderwerpen.

Nieuwsberichten