Vergadering 8 juni 2021

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering.
Fieke Haak en Hans Lindeboom (TR) hebben zich afgemeld.
Mireille Bosman is vanavond wederom aanwezig al toehoorder.
Zij was 1 van de sollicitanten op 1 juni 2021 en zal evenals Hans de Vos benoemd worden als nieuw lid van de ASD. Mireille stelt zich kort voor.
Hopelijk kan er vanaf september weer vergaderd worden in het Stadhuis en kunnen we elkaar ook fysiek leren kennen.
Actie: secretaris 1x

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vorige vergadering. Het verslag zal worden aangepast n.a.v. de gemaakte opmerkingen en wordt daarna goedgekeurd.

Ingekomen stukken

3.1. Reactie n.a.v. advies ASD inzake regionale Jeugdvisie.
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
3.2 Uitnodiging – online- bijeenkomst over vrijwilligers ondersteuning op donderdag 10 juni 2021 – Zoetermeer voor Elkaar.
De secretaris wil hier wel graag bij aanwezig zijn en zal zich aanmelden. Volgende week volgt een kort verslag van de bijeenkomst.
Actie: secretaris 1x

Woonzorgvisie

Nathalie Pattipeilohy en Anke Doomen voeren het woord aan de hand van een powerpoint presentatie. De startbijeenkomst was op 20 mei 2021 en 7 september gaat het plan naar het College. Graag wil de ASD de 100% versie ontvangen om te kunnen adviseren. Er wordt een procesafspraak gemaakt dat de ASD deze versie z.s.m. ontvangt.
In de vergadering op 14 september 2021 zal dit onderwerp opnieuw aan de orde komen.

De trend is zelfstandig wonen met passende zorg aan huis.
Dat geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor mensen met een andere zorg indicatie, dus beschermd wonen.
Gekeken moet worden naar de behoefte en leefbaarheid per wijk.

Regeling Huishoudelijke hulp

Martin van Wanrooij geeft een korte inleiding op de adviesaanvraag met betrekking tot beleidsregels WMO inzake huishoudelijke zorg.
De kosten van huishoudelijke hulp zijn gestegen van 7,5 miljoen naar 12 miljoen. En nog meer mensen zullen hulp nodig hebben, vanwege de vergrijzing. Daarom is de pilot “Powerfull ageing” gestart; mensen meer zelfredzaam maken met sport. De eerste afspraken zijn gemaakt.
Verder moeten de huidige beleidsregels geactualiseerd worden.
Als voorbeeld is het protocol van Utrecht gebruikt. Dit is helder en duidelijk.
Alleen een nieuw kabinet kan de groei stoppen door hulp afhankelijk te maken van eigen inkomen, dus dat men zelf een eigen bijdrage moet betalen.
Het nieuwe protocol is volgens de leden van de ASD inzichtelijk en overzichtelijk. Bij huishoudelijke hulp 1 gaat het om schoonmaak en bij huishoudelijke hulp 2 om schoonmaak + 30 minuten regie.
Martin vertelt dat in de regio Utrecht bleek dat 105 uur per jaar voldoende was. Martin antwoordt daarna desgevraagd dat ook wordt gekeken naar innovatieve ideeën zoals de inzet van stof robots en gebruik van stagiaires.
Martin vraagt zich af of de ASD na deze korte inleiding in kan stemmen met de richting van het beleid. De ASD zegt toe op korte termijn (informeel) te zullen reageren. Hierin zullen ook de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers en de scherpe tarieven van huishoudelijk zorg aan de orde komen.
Actie: Secretaris 1x

Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Inge Severijns en Dave Dekker verzorgen een korte presentatie inzake regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bewoners zullen gestimuleerd worden zoveel mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Als het gaat om beschermd wonen zullen mensen niet verhuizen naar instellingen in Den Haag maar zal er zorg thuis geregeld worden, dus
24 uur ambulante hulp in Zoetermeer. Ook Welzijn zal een rol gaan spelen. Verder zal de komende jaren de uitstroom uit instellingen bevorderd worden. Er zullen flexibele woon – zorg vormen ontstaan en ook voor woning en kamer delen zal meer aandacht zijn.
Dit alles zal regionaal aandacht krijgen.
De ASD zal op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen en er volgt een adviesaanvraag.

Eten & Ontmoeten

Hans Wesdijk en Katrien Stuyt geven een mondelinge toelichting op het project Eten & Ontmoeten. Door de vergrijzing, extramuralisering en individualisering is hier steeds meer vraag naar. De ontsluiting van de sociale eetvoorzieningen is ook een belangrijk middel om de sociale infrastructuur te versterken. En door wijkgericht te werken zal ook de maatschappelijke participatie toenemen. Daardoor zal de fysieke en mentale gezondheid van inwoners verbeteren. Mensen weten steeds meer wat mogelijk is en durven er ook aan deel te nemen.
Wat betreft het tijdpad antwoordt Katrien dat het hier gaat om een concept plan. Ze vraagt de leden van de ASD hun visie hierop te delen. In oktober | november komt pas de definitieve adviesaanvraag.

Doelgroep van het project Eten & Ontmoeten zijn mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Buitenhuis eten wordt steeds normaler. Muzus is de organisatie die dit initiatief moet helpen ondersteunen. Wijkrestaurants gaan een steeds belangrijker rol spelen in het versterken van de sociale infrastructuur.
Afgesproken wordt dat de concept versie behandeld zal worden in de vergadering op 14 september 2021.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Nieuwsberichten