Vergadering 9 januari 2024

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet niet alleen de leden van de ASD van harte welkom maar ook de voorzitter van het BOAZ, die als toehoorder aanwezig is.

Op 19 januari 2024 staat om 10.00 uur het eerstvolgende bestuurlijk overleg met de wethouder gepland. Daar zullen de voorzitter, de secretaris en 1 van de leden bij aanwezig zijn. De agenda voor die bijeenkomst is al verspreid.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 12 december 2023. De notulen worden zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Uitgaande en inkomende stukken                                                                                                                    Drie leden van de ASD hebben zich  aangemeld voor een bijeenkomst van de H10 op maandag 4 maart 2024 waar gesproken zal worden over het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om Gemeenten meer regie te geven in het kader van de Gezondheidszorg. Verder is volgens de leden van de ASD de reactie van het College op het ongevraagd advies Armoede een schriftelijke weergave van wat tijdens de ASD-vergadering op 14 november 2023 is besproken met de ambtenaar Bestaanszekerheid. De reactie is helder en er zijn geen aanvullende vragen.

Jaarverslag 2023
Het concept zal worden afgerond en nog worden aangevuld met een passende woordwolk.

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

Nieuwsberichten