Vergadering 11 april 2023

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 14 maart 2023. Deze wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.

Ingekomen stukken

3.1 Rapportage Sociaal Domein Zoetermeer – maart 2023 – Volgens de leden van de ASD een prachtig document met veel informatie. Dit zou op de website geplaatst kunnen worden en doorgestuurd kunnen worden naar de H10, zodra deze rapportage ook besproken is in de Gemeenteraad.
Verder komt de H10 op woensdag 21 juni naar Zoetermeer.
3.2 Schoolveiligheid Zoetermeer – een prachtig initiatief volgens de leden van de ASD.
3.3 De prioriteiten lijst wordt nauwkeurig doorgenomen. De AS zal zorgdragen voor een actualisatie n.a.v. de gemaakte opmerkingen. Daarna zal deze lijst ter informatie doorgestuurd worden naar het Secretariaat Sociaal Domein.
3.4 Het College laat in de reactie n.a.v. het ongevraagd Advies Armoedebeleid weten dat ze graag in gesprek wil met de ASD. Er komt een uitnodiging. Na dit gesprek volgt een meer inhoudelijke reactie op voorliggend advies.
3.5 Het College laat in de reactie op het “Signaal werkprocessen” weten dat men de opmerkingen meeneemt in een verbeterplan. Men wil de procedure rondom de herindicatie wijzigen zodat de wachtlijsten verdwijnen.
De ASD zal tijdens het Bestuurlijk Overleg op vrijdag 14 april aangeven dat de reacties op de adviezen laat zijn en niet wordt ingaan op de inhoud.
De antwoorden op de ongevraagde adviezen zijn onpersoonlijke en slechts van procedurele aard.

Jaarplan Laag geletterdheid

De opsteller van dit plan voert het woord aan de hand van een presentatie.
Het percentage Laaggeletterden in Zoetermeer is hoog. De gegevens hierover zijn afkomstig van het CBS en de Algemene Rekenkamer. De Gemeente ontvangt daarom een ruim budget. De helft van het budget wordt besteed aan onderwijs. Daarnaast kan er ook geld beschikbaar worden gesteld aan de bibliotheek, het Maatjesproject, Piezo en Schuldhulpverlening. Vandaar dat een actieplan is opgesteld. Omdat laag geletterdheid nog steeds een taboe is worden cursussen vaak om een andere reden aangeboden, bv voorleescursus voor grootouders of een cursus digitale vaardigheden.
In september staan er binnen Zoetermeer veel activiteiten op het programma, ook in het kader van de week van Lezen en Schrijven. Er wordt bv een conferentie georganiseerd. De leden van de ASD wijzen erop dat ook naar andere regio’s kan worden gekeken bij het maken van plannen. Tip: Gluren bij de buren!

Adviesaanvraag Inkoop van de WMO maatwerkvoorzieningen voor begeleiding en dagbesteding

De opsteller van deze Adviesaanvraag kon vanavond niet aanwezig zijn vanwege ziekte. Morgenavond hebben de leden van de ASD alsnog gelegenheid om vragen die er zijn te stellen tijdens een digitale meeting.
Dit document komt voort uit een samenwerking met Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en de Gemeente Wassenaar.
De leden van de ASD vragen zich af wat er is veranderd ten opzichte van de voorgaande situatie. En hoe passen deze producten in een groter geheel.
En hoe gaat bij andere regio’s hier mee om. En hoe hebben ASD’s van andere Gemeenten gereageerd. Opgemerkt wordt dat dagbesteding inclusief vervoer zou moeten zijn, dat er integraal gewerkt zou moeten worden, dus met meerdere producten. Het woord waakvlam houdt in dat het gaat om een partij die eerder producten heeft geleverd.
Men vraagt zich af waarom er is opgenomen “100 uur begeleiding in zes maanden”. Waar is deze beperking op gebaseerd? In geval van bv dementie heeft men recht op maximaal 3 x 10 etmalen kortdurende zorg.
Vaak levert het een probleem op als kinderen 18 jaar worden.
Vanuit klant perspectief is dit aanbod wel heel versnipperd.
Beter zou zijn een meer wijkgerichte aanpak en terug naar maatschappelijk werk.
Dat past ook beter bij de visie van Zoetermeer.
Voordat deze vragen naar de opsteller van het stuk worden gestuurd zal de ASD aanstaande vrijdag dit onderwerp met de wethouder bespreken.
NB Inmiddels zijn de vragen schriftelijk voorgelegd aan de opsteller van het stuk en schriftelijk beantwoord.

Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Nieuwsberichten