Jaarverslag juni 2016 – december 2018

Hierbij presenteren wij u het verslag van de Adviesraad sociaal domein (ASD).

De ASD bestaat inmiddels 2,5 jaar. In deze periode hebben wij adviezen geleverd, een netwerk opgebouwd in de stad en een goede samenwerking met de gemeente ontwikkeld. De ASD werkt pro-actief en is daarom al snel betrokken bij onderwerpen van het sociaal domein. Ook benaderen bij onderwerpen op een integrale manier, dat betekent dat er leden vanuit meerdere domeinen betrokken zijn bij een onderwerp. Zo sluiten we aan bij de ontwikkeling bij de gemeente.

Wij hebben ervoor gekozen om een aantal onderwerpen te benoemen, zoals u kunt zien in onderstaande weergave.

Vergaderingen

De ASD vergadert elke tweede dinsdag van de maand, 10 keer per jaar. Per vergadering is er meestal één externe partij aanwezig die iets vertelt over het werk in het sociale domein. Soms zijn er ambtenaren aanwezig die iets over hun werk vertellen of een adviesaanvraag komen toelichten.

De ASD heeft op wisselende locaties vergaderd om op die manier connectie te maken in de stad. Dat heeft niet geleid tot meer bezoekers. We vergaderen ook tussendoor met kleine commissies. Er komen gemiddeld 4 bezoekers per vergadering.

Samenstelling ASD

Er zijn 12 plaatsen voor leden. Vanaf de start is 1 vacature onvervuld. Er hebben 4 leden opgezegd om verschillende redenen en momenteel zijn er 5 vacatures.

Themabijeenkomst

De ASD heeft een themabijeenkomst georganiseerd met 30 bezoekers, met een follow-up met ca 10 jongeren. Het onderwerp was 18-/18+. Hier is een ongevraagd advies uit voortgekomen.

Adviezen en reacties

De ASD heeft adviezen geleverd waarvan 3 ongevraagd. De gevraagde adviezen zijn met één uitzondering binnen de termijn aangeleverd. De uitzondering was het zeer ingewikkelde advies over cliëntparticipatie.

2016: Advies PGB beleid

2017:
Meegedacht met de uitvraag over het innovatiebudget
Advies over cliëntenparticipatie (samen met oud-leden van de voormalige begeleidingscommissie WZI en Hans Lindeboom)

Meegedacht bij het vormgeven van het Aktieplan jeugd

Ongevraagd advies 18-/18+

2018:         Advies Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang

Meegedacht met evaluerende enquête over PGB-beleid

Ongevraagd advies op Rapportage Sociaal domein

Meegedacht over kinderen in armoede

Advies en Deelname in regionaal advies Inkoop jeugdhulp

Schriftelijke reactie op Gelijke kansen in het onderwijs

 

Trajecten die in 2018 zijn ingezet, maar in 2018 nog niet tot een advies hebben geleid:

Klantmanagers

Vrijwilligersondersteuning

Zoetermeers Werkbedrijf

Kadernota armoede, schuldhulpverlening en re-integratie

 

De adviezen zijn openbaar, maar worden pas gepubliceerd als het college hier redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen.

Omdat de ASD al eerder in het proces is betrokken, is de uiteindelijke adviesaanvraag vaak informeel en in een enkel geval geheel afwezig. Hierdoor is het werk van de ASD voor inwoners minder zichtbaar. Dit speelt bij meer adviesraden.

Er zijn goede contacten met verschillende mensen van de gemeente op diverse dossiers waardoor de ASD al meer bekendheid heeft binnen de gemeenteafdelingen. Door het contact met de wethouders te intensiveren wil de ASD goed op de hoogte zijn van de lopende onderwerpen, ook op langere termijn.

De ASD gaat niet over individuele casuïstiek, maar soms komen toch individuele vragen binnen. Ook hiervoor heeft de ASD een standaardprocedure ontwikkeld: antwoorden en doorverwijzen. Maar een individuele casus kan wel een signaal zijn dat er meer aan de hand is en kan dus aanleiding zijn tot onderzoek.

Trainingen

De ASD heeft drie trainingen gevolgd. De leden hebben zelf leerpunten kunnen aandragen. Dit wordt door ons als zeer waardevol ervaren, omdat wij op een andere manier met elkaar in gesprek gaan. De ASD wil dit jaarlijks blijven doen.

Nieuwsberichten