Vergadering 10 oktober 2023

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom. Een lid van de ASD zal op 16 oktober 2023 aanwezig zijn bij de vergadering van het BOAZ in de Kapelaan.

De punten voor het Bestuurlijk Overleg met de wethouders op 13 oktober 2023 zijn onder meer: Vertrek voorzitter ASD, Stadsfestival (terugblik), Collectieve Ziektekostenverzekering, Stand van zaken Lange Land Ziekenhuis en Ontwikkelingen Jeugdzorg.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 12 september 2023. Het wordt zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Uitgaande en inkomende stukken

Verslag voorzittersoverleg H10 Gemeenten: De leden van de ASD merken op dat ze het Rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving ‘Met de stroom mee’ heel interessant vinden. De leden zijn positief over een gemeenschappelijk advies.

Terugblik kennismaking met de Gemeenteraad en vooruitblik BO
De leden van de ASD vonden de kennismaking met de Gemeenteraad zojuist interessant en inspirerend. De leden van de Gemeenteraad waren oprecht geïnteresseerd in de werkwijze van de ASD. Er werden veel vragen gesteld. Het Bestuurlijk Overleg is onder agendapunt 1 al aan de orde geweest. Daar staan ook de onderwerpen die tijdens het bestuurlijk overleg op 13 oktober 2023 aan de orde zullen komen.

Nieuwe Re-integratieverordening en de “Was-Wordt” tabel
Volgens de leden zijn de stukken te technisch. Bij de nieuwe Re-integratieverordening zou het gaan om een formele vastlegging van datgene wat al wordt gedaan. De leden van de ASD merken op dat de wijzigingen in de verordening geen verbetering zijn. En er zijn nog veel vragen. Omdat er nog zoveel vragen zijn komt de nieuwe Re-integratieverordening in de volgende vergadering op 14 november 2023 opnieuw aan de orde. Dan zal ook de betrokken ambtenaar aanwezig zijn voor een toelichting.

Rondvraag
Een afvaardiging van de ASD zal op maandag 18 december aanwezig zijn bij de vergadering van het BOAZ. In 2024 vergadert het BOAZ elk kwartaal. Tot slot zijn de leden van de ASD positief over het Stadsfestival dat op 16 september 2023 is gehouden.

Nieuwsberichten