Vergadering 12 april 2022

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 8 maart 2021. Het verslag wordt zonder relevante op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
De ASD heeft een aantal vragen geformuleerd in het kader van een herindicatieprocedure WMO. Zodra alle leden akkoord zijn worden deze vragen verstuurd.

Ingekomen stukken

Naar aanleiding van 3.2 Rapportage Sociaal Domein wordt opgemerkt dat men kennis heeft genomen van de inhoud van het document en dat men het een mooi en helder stuk vindt.
Wat betreft 3.5 Brief aan informateur Rijswijk wordt de vraag gesteld of men t.z.t. ook de reactie kan ontvangen.
3.10 Naar aanleiding van PowerPoint presentatie Sociaal Isolement Jongeren – ASD LV wordt opgemerkt dat dit een initiatief is van de ASD LV zelf.
De ambtelijk secretaris zal Elisabeth Fanoiki uitnodigen om een toelichting te komen geven met betrekking tot 3.11 Beleidsregels BBZ Gemeente Zoetermeer en 3.12 Beleidsregels terugvordering Bedrijfskapitaal – TOZO. De leden van de ASD zijn benieuwd hoe e.e.a. verloopt en hoe de regels van terugvordering worden toegepast.

Organogram Sociaal Domein

Cyril Tholen is aanwezig om een toelichting te geven op het organogram Sociaal Domein in samenhang met het Overdrachtsdocument. Cyril laat weten dat er binnenkort veel gaat veranderen. Op dit moment is er nog 1 hoofd SD, in de nieuwe structuur zijn er 3 managers. Het uitgangspunt daarbij zijn de drie pijlers aangereikt door de VNG en die ook genoemd staan in het overdracht document; wonen, inkomen en werk. Men wil ook meer gaan werken met programma’s. Dit is ook al aangekondigd in Zoetermeer 2040. Verder is Zoetermeer nu veel bezig met rechtmatigheid maar er moet ook aandacht komen voor rechtvaardigheid. Maatwerk en doelmatigheid zijn ook termen die worden genoemd.
Cyril wil een lijst met punten samenstellen die als leidraad kunnen dienen in het overleg tussen Gemeente en ASD. Er moet volgens hem ook meer gekeken worden naar de lange termijn. Zoetermeer is een lerende organisatie. Daar is volgens de ASD ook bestuurlijke moed voor nodig. Het college moet durven te kiezen.
Er zal meer gebiedsgericht gewerkt gaan worden en de beleidstukken zullen gecomprimeerd worden om de leesbaarheid te verbeteren. Cyril antwoordt desgevraagd dat de steakholders benadrukken dat onderwerpen positief benaderd moeten worden en dat er meer aan preventie moet worden gedaan.
Van ambtenaren worden een andere attitude gevraagd. Carrières krijgen daarmee een ander perspectief. De ASD vindt het belangrijk dat medewerkers een vaste dienst verband krijgen aangeboden.

Nieuwe Website ASD

Via de Gemeente heeft de ASD nog steeds geen nieuwe website. Er zijn nu verschillende bedrijven benaderd om een offerte uit te brengen.
Die bedrijven hebben niet alleen opmerkingen over de huidige website maar ook vragen hoe de nieuwe website eruit moet komen te zien, en of deze bijvoorbeeld interactief moet zijn. Nannie zal nog schriftelijke reageren naar deze bedrijven.

Rondvraag

De secretaris zal nog reageren op een bericht dat op de facebook pagina van de ASD is geplaatst.
Verder worden de leden van de ASD door de voorzitter van het BOAZ van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de komende presentatie van Oosterfaantje.
Tijdens de vergadering van het BOAZ op 21 april zal besproken worden wanneer de ASD een presentatie kan komen geven in de vergadering van het BOAZ. Verder organiseert het BOAZ samen met enkele andere organisaties op 15 juni een bijeenkomst over “Geldzaken”. De leden van de ASD zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen.

Nieuwsberichten