Vergadering 12 september 2023

Opening en Welkom

Notulen vorige vergadering

Het verslag van de vergadering op 13 juni 2023 wordt zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag merkt de ambtelijk secretaris op dat nog navraag zal worden gedaan naar de evaluatie van het Geldpunt en de voortgang rondom de nieuwe Zoetermeerpas.

Uitgaande en inkomende stukken

Onderwijsachterstandbeleid: Er is binnen Zoetermeer zeker aanbod van voorschools onderwijs, bv in de vorm van peutergym. De effecten van voorschools onderwijs zijn moeilijk meetbaar. Je zou de informatie van het leerlingvolgsysteem kunnen gebruiken.

Inkoop WMO: vooral over de opmerking van B&W van de overgang van jongeren van Jeugdzorg naar de WMO is de ASD positief.

Advies ASD m.b.t. Brede SPUK: hier zijn vooral de tips voor een goede communicatie van belang.

Project Positieve Gezondheid en het huishouden voor de WMO

Er zijn twee ambtenaren uitgenodigd om te komen vertellen over het project Gezondheid en het huishouden voor de WMO. Dit project is 1 van de projecten uit het Innovatiefonds. Vanwege de vergrijzing zal de vraag naar huishoudelijke hulp toenemen. De Gemeente moet binnen 8 weken reageren op een aanvraag voor huishoudelijke hulp. Door alle achterstanden wordt dit vaak 3 maanden. Ook is er te weinig capaciteit in de zorg om aan alle aanvragen te voldoen. Er is nog steeds een wachtlijst bij de Gemeente en nu dus ook een cliënten stop bij de zorginstellingen.

Belangrijk is dat de mensen zelf regie blijven voeren over hun eigen huishouden. Als voorbeeld wordt Denemarken genoemd: powerfull ageing. Om de werkdruk voor ambtenaren te verminderen en de wachtlijsten te verkorten is men bezig het indicatieproces te vereenvoudigen. Dan hebben alleen de zwaarste zorg regimes contact met de WMO-consulent.

En om langdurige zorg te voorkomen moet er nu geïnvesteerd worden in bv het voorkomen van eenzaamheid en mensen doordringen van het feit dat ze moeten trachten zo lang mogelijk autonoom te blijven. Wijzigt een situatie dan kan er natuurlijk altijd beroep worden gedaan op huishoudelijke hulp. Het is ook belangrijk dat deze nieuwe aanpak goed wordt gecommuniceerd met de doelgroep.

Wat betreft het capaciteitsprobleem in de zorg is het voorstel dat zorgmedewerkers meer gaan coachen en cliënten meer zelf blijven doen. Dit vraagt een andere attitude van zorgmedewerkers. Wellicht wordt de functie van huishoudelijke hulp hierdoor zelfs uitdagender. Gekeken moet worden naar waar de cliënt energie van krijgt. Met die veranderingen wordt de huishoudelijke hulp hopelijk meer toekomstbestendig.

Per 1 januari 2026 komt er een inkomenstoets met een inkomensafhankelijke bijdrage. Daardoor komt er wellicht meer financiële ruimte.

Dit aanbestedingstraject moet eind 2025 zijn afgerond daarom zal er in het eerste kwartaal van 2024 een voorstel worden gedaan. Dit komt natuurlijk ook ter advies naar de ASD.

Zoetermeer 2040

De ambtenaar die is uitgenodigd vertelt hoe Zoetermeer is ontstaan en hoe  Zoetermeer in de afgelopen decennia is gegroeid. Er wordt geconstateerd dat de verschillende wijken niet in evenwicht zijn. Met behulp van woningbouw wil men de sociaaleconomische ontwikkeling van de stad stimuleren en het evenwicht tussen de wijken herstellen.

Er wordt verteld over de 15 thema’s in het kader van de ruimtelijke strategie en de omgevingsvisie: zorg, sport, bouw etc. Voor de maatschappelijke ontwikkeling is ook noodzakelijk dat de stakeholders in kaart worden gebracht.

Hiervoor is ook het Stadsfestival ontwikkelt dat zaterdag 16 september 2023 voor het eerst is gehouden. Verder wordt verteld over het programma de Gezonde Stad en dat een adviesaanvraag hierover naar de ASD komt.

Tot slot de acute geboortezorg; er lopen nu drie onderzoeken die begin volgend jaar zullen zijn afgerond. Het ongevraagd advies van de ASD over het behoud van de acute geboortezorg in Zoetermeer zal zeker een extra drukmiddel vormen t.b.v. het behoud.

Aanpassing Re-integratieverordening

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van de nieuwe Re-integratieverordening en de “Was – Wordt tabel” en zijn van mening dat de nieuwe verordening een meer limitatieve opsomming is en strenger. Omdat dit een belangrijk onderwerp is wil de ASD de betrokken ambtenaar een aantal vragen stellen. Dit kan mondeling of schriftelijk. De behandeling van dit agendapunt krijgt in de volgende vergadering op 9 oktober 2023 een vervolg.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

Nieuwsberichten