Vergadering 13 december 2022

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 8 november 2022.
Wat betreft agendapunt 2, “individuele klachten m.b.t. de WMO” hebben
Anne Mieke en Mireille een aantal vragen geformuleerd die gesteld kunnen worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat Zoetermeer geen eigen Ombudsman heeft maar gebruik maakt van de Nationale Ombudsman in Den Haag.
De secretaris wordt gevraagd contact op te nemen met het bureau van de Nationale Ombudsman in Den Haag of hier informatie beschikbaar is over Zoetermeer.
Het verslag wordt daarna goedgekeurd en vastgesteld met de afspraak, dat de tekst onder agendapunt 3.6 wordt aangepast zoals besproken.

Ingekomen stukken

3.1 Verslag van BOAZ d.d. 17 oktober 2022 vindt met zeer informatief.
3.2 van de PPP van het Meerpunt heeft men kennisgenomen.
3.3. de PPP van Piezo vindt men zeer interessant.
3.5 De inhoud van het evaluatierapport Toegang 22 graden hebben de leden van de ASD met veel belangstelling gelezen. Het is een kritisch rapport. De ASD is benieuwd wat men met de inhoud gaat doen. Daarom zullen de desbetreffende ambtenaren door de secretaris gevraagd worden om in de vergadering verslag te komen doen van de ontwikkelingen.
3.7 De 2e rapportage Sociaal Domein zal gedeeld worden met de H10.
3.11 Het verslag van de bijeenkomst met de OCO was helder.
3.12 Ook de concept notulen van de TR d.d. 14 november 2022 waren helder en duidelijk.

Terugblik 2022 en vooruitblik 2023

In de reeds besproken agendapunten is al veel naar voren gekomen van het afgelopen jaar. Ook wil de ASD in januari of februari starten met het Jaarverslag 2022. In het jaarverslag zullen ook de speerpunten voor het nieuwe jaar aan de orde komen.

Rondvraag

Als de nieuwe website wordt gelanceerd zal er een artikel of interview met een aantal leden van de ASD in het streekblad komen.
De foto van de blauwwitte Nelson Mandelabrug op de homepage van de nieuwe website van de ASD is wellicht niet zo handig. Er zal worden gezocht naar een andere afbeelding.
Verder wil de ASD t.g.v. de nieuwe website uit eten. De vice voorzitter en de secretaris gaan op zoek naar een geschikte locatie. Ook de accountmanager ASD en de eigenaar van Websitewinkel010 zullen hiervoor uitgenodigd worden.

Mireille Bosman zal in de bijeenkomst van het BOAZ op maandag 19 december 2022 om 14.05 uur een presentatie houden. Daarin zal ze vertellen dat de ASD een adviesorgaan is dat is ingesteld t.b.v. het College van B&W. Mireille zal niet alleen iets vertellen maar wil ook graag informatie ophalen waarmee de ASD een ongevraagd advies kan schrijven over Armoede en bestaanszekerheid zoals dat aan de orde is geweest in het gesprek met de wethouder op maandag 12 december 2022.

Het Platform verstandelijk Gehandicapten wil graag een bijeenkomst organiseren. Hans de Vos vraagt zich af of dat in het Stadsforum zou kunnen. Het gaat om een avond. De secretaris van de ASD zal navraag doen.

De secretaris zal aan de ingekomen stukken voor januari 2023 een presentatie over “Inzet” toevoegen. Verder zal de secretaris morgen 14 december online aanwezig zijn bij het overleg H10.

Nieuwsberichten