Vergadering 14 november 2023

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD en toehoorders van harte welkom. Namens de ASD zal 1 van de leden aanwezig zijn bij de vergadering van het BOAZ op maandag 18 december 2023 in de Kapelaan.  Verder zal 1 van de leden aanwezig zijn bij het 10 -jarig jubileum van Schuldhulpmaatje.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 9 oktober 2023. De notulen worden zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Uitgaande en inkomende stukken

De leden van de ASD zijn zeer enthousiast over de themabijeenkomst “Schuldenproblematiek Jongeren” die werd georganiseerd door de ASD Lansingerland. De ASD overweegt in het voorjaar van 2024 ook een themabijeenkomst te organiseren. De stukken m.b.t. de themabijeenkomst “Schuldenproblematiek Jongeren” zullen nog naar het College van B&W worden gestuurd. De ASD vindt het belangrijk dat het College kennisneemt van de inhoud en wellicht kan dit nog tot nieuwe inzichten leiden voor het beleid in Zoetermeer.

Kennismaking met adviseur Bestaanszekerheid
Deze ambtenaar stelt zich voor en vertelt dat hij sinds kort werkzaam is als adviseur Bestaanszekerheid binnen de Gemeente Zoetermeer. Er is veel contact met de G40 over dit onderwerp. Er moeten elke keer keuzes worden gemaakt op dit thema. Afgesproken wordt dat de nieuwe adviseur Bestaanszekerheid periodiek in de vergadering komt om de leden van de ASD bij te praten over dit onderwerp.

Nieuwe Re-integratieverordening en de “Was-Wordt” tabel
De betrokken ambtenaar vertelt dat de beleidsregels die er waren op dit terrein nu zijn samengevat in een verordening. De regels zijn niet gewijzigd maar geformaliseerd. De verordening die er nu ligt is ook afgestemd met andere Gemeenten. In 2024 verwacht men een grote wijziging in de Participatie wet: Participatie Wet in balans. Er is dan meer maatwerk mogelijk. Van deze verandering komt een leesbaar document. De ASD zal meegenomen worden in deze grote wijziging.

Verder zal de accounthouder Binnenbaan binnenkort contact opnemen met het secretariaat van de ASD om een afspraak te maken om in een vergadering te komen vertellen over de voortgang van het Werkbedrijf.

Terugblik Bestuurlijk Overleg met de wethouders op 13 oktober 2023 |terugkoppeling BOAZ op 16 oktober 2023
Tijdens het Bestuurlijk Overleg met de wethouders  werd gesproken over het LangeLand Ziekenhuis en de opvolging van de voorzitter van de ASD. Tijdens de vergadering van het BOAZ op 16 oktober jl. werd uitgebreid gesproken over armoedebeleid en bestaan zekerheid. De ASD zal van dit overleg nog een verslag ontvangen. De laatste vergadering van het BOAZ dit jaar staat gepland op maandag 18 december 2023.

Rondvraag
Geen relevante vragen of opmerkingen.

Nieuwsberichten