Vergadering 13 juni 2023

Opening en Welkom

Notulen vorige vergadering

Verslag van 9 mei 2023 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

In en uitgaande stukken                                                                                                                Hier gaat het om vier adviezen die de ASD de laatste maand heeft verzonden naar het college van B&W. Wat betreft het Advies Onderwijsachterstandenbeleid heeft de ASD bericht ontvangen dat de inhoudelijke reactie vanuit B&W meer tijd kost dan verondersteld. De ASD heeft inmiddels wel een reactie ontvangen n.a.v. het advies regionale inkoop WMO maatwerkvoorzieningen begeleiding en dagbesteding.

Verder zal de ASD in vervolg op het ongevraagd advies “behoud acute verloskunde LLZ Zoetermeer” tijdens het overleg van de H10 op woensdag 21 juni 2023 steunverklaringen verzamelen om dit advies nog meer kracht bij te zetten.

Terugkoppeling Bestuurlijke overleg                                                                                       Veel huishoudens hebben financiële problemen. Het Geldpunt geeft advies. Niet alleen zijn er Sociale Raadslieden werkzaam bij het Geldpunt maar ook maatschappelijk werkers. Daarnaast worden er vrijwilligers ingezet. Graag wil de ASD de evaluatie over het Geldpunt ontvangen.

Wat betreft de Zoetermeerpas; men zoekt een nieuwe aanbieder. In 2024 zal hierover nog gesproken worden en in 2025 wil men een aanbesteding gaan doen.

De Wet Energietoeslag 2023 is uitgesteld. De Raad van State wilde niet dat studenten werden uitgesloten. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

De wet Bijzondere Bijstand gaat gewijzigd worden. Bijzondere Bijstand kan nu nog worden gegeven in de vorm van een lening. Statushouders beginnen dan vaak met een schuld.

In Zoetermeer zie je een afname van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Gemeentepolis. Degenen die nog wel deelnemen aan de Collectieve Verzekering hebben vaak hoge zorgkosten. Menzis levert deze Gemeentepolis. Menzis heeft geen winstoogmerk. Eind 2023 wil men een beslissing nemen over de toekomst van de Gemeentepolis.

Vooruitblik                                                                                                                                           Op 12 september 2023 zal het agendapunt “Zoetermeer 2040” toegelicht worden in de vergadering. Andere onderwerpen die terugkomen in het najaar van 2023 zijn: Beschermd wonen, Huishoudelijke ondersteuning, Nota gezondheidsbeleid en Collectieve Ziektekostenverzekering Zoetermeer. Ook zal de ASD gevraagd worden advies uit te brengen over de aanpassing van de re-integratieverordening.
Reflectie                                                                                                                                         Afgelopen jaar hebben de leden van de ASD de portefeuilles verdeeld. Dit is een mooi document geworden dat ook met het bestuur en de ambtenaren is gedeeld. De verbinding met de Gemeente is merkbaar verbeterd.

Vanwege corona waren er enige tijd minder adviesaanvragen maar dat is op dit moment niet meer merkbaar. Er komen veel adviesaanvragen binnen en de ASD schrijft ook met regelmaat ongevraagde adviezen.

Rondvraag en Sluiting

Nieuwsberichten