Vergadering 13 september 2022

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorders van harte welkom. Bij de behandeling van agendapunt 4, Armoedebeleid, zullen ook twee ambtenaren aanwezig zijn.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 14 juni 2022. Het verslag wordt zonder relevante op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
Wat betreft de laatste zin van agendapunt 3 “De ASD zal nog een schriftelijk reactie formuleren n.a.v. de antwoorden op de vragen van de ASD over de WMO”; de ASD wil dienaangaande een signaal afgeven en zal deze opmerking meenemen naar het overleg met de wethouders op 11 oktober 2022 en het overleg met medewerkers van de afdeling Sociaal Domein op 8 november 2022.
Bij de beantwoording van de vragen heeft men laten weten dat er bij herindicatie gekeken wordt of de meest efficiënte oplossing is gekozen. Maar, wordt opgemerkt, de Gemeente mag zich niet bemoeien met welke oplossing wordt gekozen. Er zijn volgens de aanwezigen goede beleidsvoornemens maar de uitvoering loopt niet altijd correct. Als voorbeeld wordt aangehaald de 1 loket methode. Geopperd wordt om de Gemeente te adviseren onderzoek te doen of er veel cliënten uitvoering problemen ervaren of dat het gaat om een enkeling.
Tot slot wordt opgemerkt dat er ook vanuit het Platform Gehandicapten Haaglanden kritische signalen zijn als het gaat om de uitvoering.

Ingekomen stukken

3.1 de kleur van het LOGO en de letters is akkoord. Over het lettertype heeft men twijfels.
3.4 De gang van zaken rondom het orthopedisch centrum van het LLZ loopt niet zoals gepland. Geopperd wordt dat met de beslissingen over het LLZ niet vooruitgelopen mag worden op het Integraal Zorg Akkoord van de Nederlandse Zorg Autoriteit, tweede kwartaal 2023. Dan wordt meer bekend hoe het verder zal gaan binnen de regio.  Er zijn ook nog steeds verzekeraars die geloven in kleinschalige zorg. Een voorbeeld daarvan is DSW.
3.6 het secretariaat zal de afdeling Sociaal Domein uitnodigen voor de vergadering van 8 november 2022 om in gesprek te gaan over de lijst van Cyril Tholen (agendapunt 6). Daarbij worden de punten “clientervaringen” en “toegang tot jeugdhulp” ook nog specifiek genoemd.
3.7 over het verslag van de Voorzitters overleg van de Koepel zijn geen opmerkingen.
3.8 en 3.9.  De leden laten weten dat ze het verslag van de ASD Delft mooi vinden.
Zeker de grafische versie.
3.10 Wethouder van der Meer is samen met de Toegankelijkheidsraad (TR) zeer actief. Gisteren heeft de TR een kennismakingsgesprek gehad met het nieuwe hoofd van de afdeling Sociaal Domein.
3.15 Het signaal van mw. van de Berg over de WMO wordt door de ASD meegenomen naar het gesprek met de wethouders op 11 oktober 2022.
Men wil graag naar 1 loket methode maar dat functioneert nog niet optimaal. Ook wil men dit signaal meenemen naar het gesprek met medewerkers van de afdeling Sociaal Domein op 8 november 2022.

Armoedebeleid

Annelie van Manen en Saoed Goelam Mohamed zijn aanwezig in de vergadering om de ASD te informeren over een wijziging betreffende de Zoetermeerpas.
De huidige pas (kosten 1,2 miljoen) stopt per 1 januari 2024. De Zoetermeerpas is nu voor huishoudens met 120% bijstandsniveau. In Den Haag is dit bv 130% bijstandsniveau. Voor kinderen is het budget vaak hoger.
Er zijn twee mogelijkheden na 1 januari 2024:

 1. Opnieuw aanbesteden, maar dit kost tijd en geld.
 2. Aansluiting zoeken bij een bestaande pas, bv de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag. Dit is goedkoper en er zijn meer aanbieders: ook uit Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag.

Er komt nog een stuk voor de Raad waarin alle afwegingen | scenario’s worden beschreven zodat er een beslissing kan worden genomen. Annelie vraagt zich af of de leden van de ASD misschien tips hebben. Men komt hier nog op terug.
Daarna wordt de huidige energiekosten problematiek besproken. Wat kan een Gemeente doen? Een energietoeslag?  De afdeling Sociaal Domein hoort ook graag welke ideeën de ASD hierover heeft. De Gemeente wil niet alleen huishoudens helpen maar ook verenigingen. Om ideeën sneller te delen wordt afgesproken dat een aantal leden zich beschikbaar stelt om vaker te overleggen over het onderwerp Armoedebeleid. Jocintha, Satish en Jos laten ter vergadering al weten dat ze interesse hebben.
Na de behandeling van dit agendapunt verlaten Annelie en Saoed de vergadering.

Ongevraagd advies LL Ziekenhuis

Hierover is bij de behandeling van de ingekomen stukken, agendapunt 3.4, al uitgebreid gesproken.

Overleg met wethouders op 11 oktober voorbereiden

Er worden een groot aantal punten voor het overleg met de wethouders genoemd:

 1. Opening met Welkom
  Voorstel ronde wethouders + kort voorstellen leden ASD
 2. Wat is de formele rol van de ASD, zie ook Regeling ASD
  Hoe zien de wethouders die rol? Het samenspel ASD – bestuur – ambtenaren?
  Hoe zien de wethouders de voorzetting periodiek overleg VZ ASD en wethouder? En per wanneer (her)start het periodiek overleg met voorzitter ASD en 1 van de wethouders, of 2. Dus wanneer, met wie, hoe vaak?
 3. Coalitieakkoord inhoudelijk bespreken
 4. Armoedebeleid (actueel onderwerp)
 5. Wat verder ter tafel komt: signaal afgeven m.b.t. WMO i.v.m. PGB
 6. Rondvraag

Samen met de betrokken ambtenaren zal het secretariaat ASD een agenda opstellen voor 11 oktober.

Rondvraag

De leden van de ASD zijn het eens over het voorgestelde LOGO. Alleen het lettertype wil men graag gewijzigd zien. Verder zijn de meeste ASD leden het meest enthousiast over de kleuren combinatie blauw – groen.
Op dinsdag 11 oktober staat het overleg met de vier wethouders gepland.
Opgemerkt wordt dat er in Zoetermeer geen WMO-raad is als je klachten hebt. Dit is een punt van aandacht. Verder duurt het repareren van hulpmiddelen vaak lang volgens de TR.

Nieuwsberichten