Vergadering 14 maart 2023

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD en de voorzitter van de TR van harte welkom.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 14 februari 2023. Deze wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van:

  • De ASD heeft nog geen reactie ontvangen n.a.v. het ongevraagd advies Armoedebeleid.
  • De AS zal nog contact opnemen met Bianca Korevaar om te informeren of zij nog behoefte heeft aan overleg voorafgaand aan de adviesaanvraag.
  • In de volgende vergadering wil de ASD de prioriteitenlijst bespreken en de aandachtsgebieden van de leden vaststellen. Drie leden hebben al gereageerd.
  • De ASD heeft nog geen reactie ontvangen n.a.v. de brief met een signaal over de werkprocessen.

Ingekomen stukken

3.4 MKB toegankelijke routes: Zoetermeer is volgens de voorzitter van de TR inderdaad aangesloten bij het landelijk keurmerk toegankelijkheid. De financiering hiervan is geregeld.
3.7 BOAZ: alleen voor de maand augustus is de vertegenwoordiging van de ASD in het BOAZ niet geregeld. Veel leden zijn dan op vakantie.

Samen naar een gezond Zoetermeer 2025

De opstellers van dit plan voeren het woord n.a.v. de presentatie “Gezond leven makkelijker maken”. Er worden een vijftal vragen naar voren gebracht: Wat houden deze ontwikkelingen in, waar staan we in het proces, welke uitdagingen komen we tegen, wat willen we bespreken met de ASD en hoe betrekken we de ASD bij deze projecten. Het gaat vooral over “positieve gezondheid”.
Hiervoor kun je subsidies aanvragen bij het Ministerie van VWS. Dan gaat het bv om Valpreventie, Welzijn op recept, Kansrijke start, Mentale gezondheid, 1 tegen Eenzaamheid en Leefomgeving. Belangrijk is dat bij het maken van beleid de bewoners worden betrokken: wat heeft men nodig? Het gaat ook om het maken van een koppeling tussen medisch en sociaal domein. En voor een goede gezondheid zijn ook omgevingsfactoren van belang: schone lucht, niet te veel lawaai en voldoende groen. Veel plannen zijn regionaal en worden gemaakt met de H5. Dus e.e.a. wordt met andere Gemeenten afgestemd.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het concept eind april afgerond zijn en zal de ASD om advies worden gevraagd. De leden van de ASD antwoorden desgevraagd dat er diverse momenten en plaatsen zijn waar de burgers geconsulteerd zouden kunnen worden; tijdens een inloopmoment, via Cliënten raden, Cliënten panels, m.b.v. Gemeente peiler, ‘ gratis festival, bij Inzet of Piezo, via de website van de Gemeente Zoetermeer of eventueel de FB pagina van de ASD. Belangrijk is dat duidelijk is wat men van inwoners wil weten. De vraagstelling moet helder zijn.

Jaarverslag ASD 2022

Het Jaarverslag 2022 wordt met een aantal kleine correcties goedgekeurd.
Zodra het Jaarverslag is afgerond zal het worden gedeeld en ook op de website van de ASD worden gepubliceerd.

Rondvraag

De AS zal nog nagaan of op de nieuwe website links naar interessante sites kunnen worden geplaatst.

Nieuwsberichten