Vergadering 8 november 2022

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 13 september 2022.
Wat betreft agendapunt 2, “individuele klachten m.b.t. de WMO” is de ASD voornemens de Ombudsman uit te nodigen voor een volgende vergadering.
Anne Mieke en Mireille zullen voor dit gesprek met de Ombudsman alvast een aantal vragen formuleren.
NB Zoetermeer heeft geen eigen Ombudsman maar maakt gebruik van de Nationale Ombudsman in Den Haag.
Het verslag wordt daarna goedgekeurd en vastgesteld met de afspraak, dat de tekst onder agendapunt 3.4 wordt aangepast zoals besproken.

Ingekomen stukken

3.3 Opgemerkt wordt dat de Gemeente Delft een Dashbord heeft met data uit het Sociaal Domein. Dit portaal is tot stand gekomen in samenwerking met Movisie. Volgens Cyril Tholen, die al in de vergadering aanwezig is, gaat Zoetermeer ook steeds meer data gestuurd werken. Afgesproken wordt dat de ASD hierover in het voorjaar van 2023 geïnformeerd zal worden.
3.6 De OCO is het onafhankelijk samenwerkingsverband van clientondersteuners. De bekendheid van OCO neemt toe en OCO is nu ook online vindbaar.
Er zijn binnen de Gemeente Zoetermeer 150 hulpvragen per jaar.
De samenwerking met de Gemeente verloopt goed.
Tot slot wordt medegedeeld dat de leden van de ASD een aangepast verslag van het gesprek over Armoedebeleid met Annelie van Manen op 7 november tegemoet kunnen zien.

Herijking toegang tot Jeugdhulp, werken met clientervaringen

Bianca Korevaar en Mindy de Jong komen in de vergadering om met de leden van de ASD aan de hand van een power point presentatie in gesprek te gaan over de herijking van de toegang tot de Jeugdhulp en het werken met clientervaringen. Voor dit overleg hebben de leden van de ASD een uitgebreid memo ontvangen over de historie van de Jeugdhulp en de huidige stand van zaken. Er is door de decentralisatie in 2015 veel gewijzigd. Door het ophalen en benutten van clientervaringen wil men, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de krimpende budgetten, de cliënt toch trachten centraal te stellen.
Duidelijk komt uit de diverse enquêtes naar voren dat de samenwerking het meest positief wordt beoordeeld als er een zogenaamde klik is met de behandelaar.
Clientparticipatie is van groot belang. Opgemerkt wordt dat Zoetermeer de Jeugdhulp samen met H10 contracteert. En als cliënten worden bevraagd is de respons vaak niet hoog, vaak minder dan 10%.
Geopperd wordt dat er een cliënten panel kan worden ingesteld. In zulke groepsgesprekken kan informatie worden opgehaald. Ook 1 op 1 gesprekken of storytelling zijn mogelijke werkwijzen. Mindy antwoordt desgevraagd dat vanuit de Universiteit van Amsterdam (UVA) via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) modelvragenlijsten beschikbaar worden gesteld.
Volgens een lid van de ASD kunnen ook via een portal clientervaringen worden gedeeld. Je kunt ook nog kijken hoe andere zorgaanbieders dit doen.
Binnen de GGZ is het data portaal landelijk, gestandaardiseerd en verplicht.
Dat de doelgroep complex is mag geen argument zijn het ophalen van client ervaringen achterwege te laten.
Er wordt door de ambtenaren opgemerkt dat er op dit moment wachtlijsten zijn bij de toegang tot de jeugdhulp en ze vragen zich af hoe dit opgelost zou kunnen worden. Er wordt opgemerkt dat de drempel voor de toegang tot Jeugdzorg niet altijd zo laag mogelijk moet zijn. Verder zou 1 toegang uitkomst kunnen bieden. Een ander lid van de ASD wijst op de Hervormingsagenda Jeugd en noemt de organisatie Vektis in Zeist.
Tot slot laat Bianca desgevraagd weten dat Zoetermeer geen wijkteams heeft.
De ASD zal de opmerkingen die gemaakt zijn nog overleggen in een notitie.

Puntenlijst afdeling Sociaal Domein

Bij de behandeling van dit agendapunt zijn Cyril Tholen, Sophie van Besouw en Katrien Stuyt aanwezig. Ze zijn alle drie werkzaam als manager binnen de afdeling Sociaal Domein.

De voorzitter vertelt dat de leden van de ASD op dinsdag 11 oktober overleg hebben gehad met de nieuwe wethouders. Dit gesprek verliep anders dan de leden hadden verwacht. Vandaar dat een afvaardiging van de ASD onlangs overleg heeft gehad met twee managers van de afdeling Sociaal Domein. Dat was op 31 oktober jl.  Dit gesprek met de managers heeft de ASD als zeer positief ervaren.

Voorgesteld wordt dat de ASD opnieuw in gesprek gaat met de wethouders, maar dan met elke wethouder individueel.
Uit de Hervormingsagenda Jeugd zullen volgens de ambtenaren vele opdrachten voortkomen voor de Gemeente. Het is goed als de ASD hierover in gesprek gaat met wethouder van de Meer. De leden van de ASD zouden dit zeer op prijs stellen. Men wil graag vooraf geïnformeerd worden en niet dat men zaken in de krant moet lezen.
De ASD wil graag meegenomen worden in strategische vraagstukken. De ambtenaren geven aan dat ook rondom de Binnenbaan ontwikkelingen zijn.
En dat er nogal wat gaat wijzigen in de infrastructuur Arbeidsmarkt regio.
Ook onderwerpen waarin de ASD meegenomen kan worden.

Verder wil de ASD graag weten hoe de Gemeente op termijn aansluit bij het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) wat betreft preventie en het Wonen en Zorg (WOZO) akkoord wat betreft ouderen.
Ook rondom de ontwikkelingen over het Lange Land Ziekenhuis wil de ASD graag op de hoogte gehouden worden.
Bij het informeren van de ASD zal ook gekeken worden naar de lijst van punten die aan dit gesprek ten grondslag ligt. Onderwerpen zoals Binnenbaan, Jeugdhulp, Asielopvang, Maatwerk en Bestaanszekerheid zullen volgens de ambtenaren zeker terugkomen. Daarbij zal ook gekeken worden wat er in de Gemeenteraad aan de orde komt.

Rondvraag

Gevraagd wordt of de kleur groen van de banner, van de nieuwe website iets minder fel kan worden. Verder wordt de website op dit moment gevuld met documenten van de afgelopen jaren.

Nieuwsberichten