Vergadering 9 februari 2021

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering.

De nieuwe secretaris stelt zich kort voor.

Notulen vorige vergadering

Punt 8; Nieuwe Secretaris
De secretaris zal een overleg inplannen met Jos Beckerhoff voor een kennismaking en om bijgepraat te worden over de historie van de ASD.
Verder zal de lijst m.b.t. vacatievergoedingen, zoals afgesproken, morgen worden doorgestuurd naar de financiële afdeling.
Daarna worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Actie: secretaris 2x

Ingekomen stukken

  1. Nieuwe dealers hulpmiddelen per 1 april 2021
    De secretaris zal navraag doen bij Heleen Beekman – Baars, WMO regisseur maatvoorzieningen/ contract manager, of al bekend is wanneer het contract geëvalueerd gaat worden; datum of termijn.
  2. Implementatie VN Verdrag voor Mensen met een beperking
    Deze stukken zullen doorgestuurd worden voor een reactie vanuit de Gemeente. Men wil wel 1 lijn aanhouden met de Toegankelijkheidsraad (TR) en vraagt zich af wat de positie van het regioplatform is.
    Wellicht kan de positie van de regiotaxi besproken worden en hebben Elles van Osnabrugge (toegankelijkheid) en Ellis Klaij (doelgroepenvervoer) hier nog een aanvulling op.

Actie: secretaris 2x

Toelichting Jan Braam op Jaarplan 2021

Onder verwijzing naar het rapport Louter wordt betreffende Zoetermeer 2040 opgemerkt dat de sociaal economische positie van Zoetermeer de afgelopen 15 jaar minder is geworden. Dat acht men zeer zorgelijk.
Er wordt daarom gewerkt aan een visie op de stad. Men wil bouwen, bouwen, bouwen en investeren in de wijken.

De organisatie is bezig met planvorming en een programma van eisen.
In drie wijken loopt een pilot met “Huizen van de Wijk” en “Wijkgericht werken”. Of er voldoende financiering is voor alle wijken is nog niet duidelijk want ook de taken vanuit de WMO brengen voor de Gemeente Zoetermeer veel kosten met zich mee.
In het tweede kwartaal van 2021, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen.

Het derde punt dat aan de orde komt is de financiële beheersbaarheid van het Sociaal Domein. De kosten voor Jeugd en WMO stijgen. Daarom wordt gesproken over een eigen bijdrage of het inkomens afhankelijk maken van Jeugd en WMO. Verder kan er wellicht meer samengewerkt worden met ander Gemeenten en ook het investeren in preventie is een optie om de kosten beheersbaar te houden. In de speerpunten agenda worden de termen ombuigen en vernieuwen gebruikt.
De ASD zal alle drie onderwerpen blijven volgen.

Wat betreft corona; door de ondersteuningspakketten (TOZO en TONK) vallen de economische gevolgen tot nog toe mee.
TOZO is een lening die terug betaald moeten worden. Waarschijnlijk worden de gevolgen van corona pas zichtbaar in het derde kwartaal van 2021.
Opgemerkt wordt dat de financiële weerbaarheid van de bevolking mede afhankelijk is van het soort dienstverband en bij welke werkgever men werkzaam is. De beste perspectieven hebben bewoners die werkzaam zijn in dienst van de overheid.

Jaarverslag 2020 in concept

De leden van de ASD hebben al kennis genomen van de inhoud van het eerste deel van het Jaarverslag. Dat ziet er inhoudelijke goed uit, daarover zijn geen vragen of opmerkingen.
Het tweede deel zal op korte termijn aan de leden voorgelegd worden.

Actie: Saar

Brief reactie college op advies ASD

De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van de brief inzake gebiedsgerichte ondersteuning. Er zijn geen vragen

Terugkoppeling vergadering

VZ ASD’s Haaglanden
De ASD’s willen het armoedebeleid gaan vergelijken. Er zijn grote verschillen per Gemeente. Een aantal leden zullen een template maken waarin de verschillen per Gemeente duidelijk zichtbaar worden.
Op 14 april 2021 is er een bijeenkomst van 16.00 uur tot 18.00 uur waar een aantal leden van de ASD ook bij aanwezig zullen zijn.
Elke gemeente heeft andere speerpunten als het gaat om armoedebeleid.

Actie: Sander en Saar maken overzicht/template

Brief inzake evaluatie

In de verordening is opgenomen dat de werkzaamheden van de ASD 1 keer per jaar geëvalueerd worden met de verantwoordelijke wethouder.
Vanwege corona en het feit dat de ASD bestaat uit zoveel nieuwe leden wil men voorstellen de evaluatie te plannen in september 2021.

Actie: secretaris stelt concept brief op

Voorstel agenda maart 2021 en april 2021

Voor de vergadering van maart zullen Erika van de Sloot en Chantal Spierenburg uitgenodigd worden om te komen vertellen over de Huizen van de Wijk en het wijkgericht werken.
Willem Crebolder zal uitgenodigd worden voor de vergadering in april 2021 m.b.t. Zoetermeer 2040.

Actie: secretaris

Rondvraag

De nieuwe secretaris zal de Facebook pagina en de website van de ASD aan een inspectie onderwerpen.

Nieuwsberichten