Vergadering 9 mei 2023

Opening en Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom.

Notulen vorige vergadering

De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 11 april 2023.

N.a.v. 3.1 Rapportage Sociaal Domein Zoetermeer wordt medegedeeld dat dit pas na het raadsdebat op 15 mei 2023 gedeeld mag worden met de Koepelorganisatie ASD.

Verder heeft de ASD nog geen uitnodiging ontvangen n.a.v. het advies over Armoedebeleid. De secretaris zal navraag doen.
Daarna wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

Ingekomen stukken
3.1 Powerpoint presentatie Zoetermeer 2025; de ASD wil graag in gesprek met de contactpersoon voor Zoetermeer 2025. Wordt vervolgd.

Adviesaanvraag Inkoop van de WMO maatwerkvoorzieningen voor begeleiding en dagbesteding

De ASD heeft antwoorden ontvangen op alle schriftelijke vragen. Daarover is de ASD zeer positief. Hierdoor is veel duidelijk geworden.
Deze antwoorden zou je als een Memorie van Toelichting bij de producten catalogus kunnen voegen.
Wel mist de ASD een specifiek aanbod als het gaat om 18 tot 23-jarigen.
Verder zet men vraagtekens bij de uniformiteit van definities. Ook is men benieuwd naar de visie van de andere Gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Lansingerland en Wassenaar).

De secretaris zal navraag doen bij de desbetreffende ASD’s. Er zal een advies in concept aangeleverd worden, door een aantal leden.

Adviesaanvraag brede SPUK
De ASD is positief! Dit is een mooie financiële bijdrage. Hier gaat het om een specifieke uitkering. Er komt extra geld beschikbaar voor de komende jaren voor GALA, het Gezond en Actief Leven Akkoord. Daarbij gaat het vooral om preventie. Vanuit het ministerie van VWS is daarvoor een lijst met 20 punten opgesteld.
Volgens leden van de ASD zijn de voorstellen weinig concreet en is e.e.a. onvoldoende analytisch onderbouwd.
Op 23 mei is er een themabijeenkomst van de raad, dan zal ook het advies van de ASD besproken worden.
De ASD wil graag meer concrete plannen en er moeten meer activiteiten komen, gericht op jonge kinderen. Hier valt veel winst te behalen. Het concept advies zal kort en kernachtig zijn.
De toehoorder merkt op dat een dergelijke regeling niet meer moet gaan kosten aan salarissen dan dat deze oplevert.
Tot slot wordt opgemerkt dat een dergelijk plan goed moet worden gecommuniceerd.

Adviesaanvraag onderwijsachterstand-beleid
De leden van de ASD vragen zich af hoe succesvol de activiteiten zijn, zoals vroegschoolse educatie en het zgn. speeltaalhuis (KDV).

Men stelt de vraag of de acties het gewenste effect opleveren.
Door het thuiszitten vanwege corona is de taalontwikkeling zeker achteruitgegaan.
Maar doordat gegevens en data ontbreken is er geen goede analyse mogelijk.
Positief is wel dat dit plan er ligt want er zijn voldoende redenen voor een onderwijsachterstandbeleid.

Het plan moet volgens de leden van de ASD integraal bekeken worden.
De ASD vraagt zich af of het niet eenvoudiger kan. Gaat het ook niet voor een deel om het voortzetten van beleid? Zowel het beleid als de maatregelen zijn nogal versnipperd. Ook belangrijk is om te onderzoeken wat je bereikt met welke maatregel. Grootste punt van kritiek blijft dat het stuk visie mist oftewel een lange termijn doelstelling. Er zou meer samenhang zichtbaar moeten zijn.

Rondvraag
De toehoorder laat weten dat hij een boek heeft geschreven over obesitas. De leden van de ASD zijn nieuwsgierig naar de inhoud. In een volgende vergadering zullen alle leden een exemplaar van dit boek ontvangen.

Nieuwsberichten